Şemsi Rıza

Aknet Yaşam Koçu AYAK Helallik
Şemsi Rıza

Şemsi Rıza

Blog Yazarlığı Blog Writing

Reklamlar

Blog yazarlığı ile yazarlık arasındaki fark nedir blok yazarken nerelere dikkat etmeliyiz niçin blog yazarı olmak istiyoruz farkındalığımız ne özgüvenimiz var mı bilgiye aç mıyız güçlü soru sora veriyor muyuz nereleri yapmalıyız daha kısa öz olarak nereleri yapmamalıyız

What is the difference between blogging and writing? Where should we pay attention when writing a blog? Why do we want to be a blog writer? Do we have awareness or self-esteem? Are we hungry for knowledge? Are we asking strong questions? What should we do?

Blog yazarken süreç önemli blok yazınızı hemen yayınlamayın kontrol edin sabırlı olun ücretli ücretsiz içerik yazma içerik oluşturma başlık H1 H2 H3 yani başlık 1 23 başlık 1 anahtar kelime blogda temel şart olmazsa olmaz başlık kısmı bende blok yazmada yeniyim hata yapa yapa öğrenmek istiyorum başlık 600 piksel o olacak Meta uzunluk harfleri işgal ettiği alan ne kadar çoksa m harfi gibi pixel fazla oluyor Google’da çıkmayan kelime yazarsanız görünme şansı sıfırdır önce kontrol etmek lazım ana kelime baştan olacak Google’da aranacak başlığın tüm harfleri büyük veya küçük olmayacak Baş harf büyük olabilir kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı noktalama işareti ile kelime arasında kesinlikle Boşluk yoktur sonrasında ise kesin kesinlikle boşluk olacak başlık kısmında ünlem ve soru işareti dışında”gibi noktalama ifadeleri olmayacak H2 ikinci başlık biraz ayrıntıya gideceğiz başlık ile içerik ilintili olacak 1. Başlık ve ikinci başlık anahtar kelime olmalı başlık soru olabilir sonuna da soru işareti konmalıdır ikinci başlık en az 100 kelime olacak iki kez anahtar kelime olacak H2 olmadan yazı olmaz Google kabul etmiyor ikinci başlık 120 karakter olabilir medium ideal program bu konuda

The process is important when you write a blog, do not publish your blog immediately, check it, be patient, paid free content writing content creation title H1 H2 H3 ie title 1 23 title 1 keyword The main requirement in the blog is a must-have title part I am new to block writing I want to learn by making a mistake title 600 pixels The more meta length letters occupy the area, the more pixels such as the letter m.If you write a word that does not appear in Google, the chance of appearing is zero.You need to check first the main word will be from the beginning All the letters of the title to be searched on Google will not be capital or lower Initial letter may be capital first of the words The letters must be capital, there is absolutely no space between the punctuation mark and the word, then there will definitely be a space, there will be no punctuation expressions such as “except exclamation and question mark in the heading section H2, the second title will be a little detail related to the title and the content 1. Title and the second title must be keyword title May be a question, ask the end The second title will be at least 100 words with a u mark will be two times the keyword will not be an article without H2 Google does not accept the second title may be 120 characters medium ideal program on this subject

Ikinci başlık bölümünde tanımlama analiz yapma gerçek yazıya başlama okuyucuları heyecanlandırmak kısmı bu kısımda güçlü soru sorma da etkili olmalı mantıksal çıkarım yapmalı yazı bütünlüğüne dikkat edilmeli

In the second title part, definition, analysis, starting real writing, excite readers, in this part, asking strong questions should also be effective, make logical deductions, pay attention to the integrity of the text.

Ok ve Vatandaşlık Arrow and Citizenship

Reklamlar

Yaya ancak doğru oku koyarlar. Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul. Hileye az başvur; devlet ve baht işidir bu. Hileyi ve hayali az doku. Çünkü gani Allah hileciye az yol gösterir.
Parlak ve açık doğru söz gönle rahatlık verir. Gönül yalan sözle yatışmaz. Sükut denizdir; söz ırmağa benzer. Deniz seni aramadadır, sen ırmağı arama. Yumuşak söyle ama sakın doğrudan gayrı söz söyleme. Doğru söz kalbe istirahat verir. Doğru sözler gönül tuzağının taneleridir….
Halk arzu ve heva sarhoşudur. Onun için senin yalanını dinler. Ağızdan bir kere çıkan söz bil ki yaydan fırlayan ok gibidir. Oğul o ok gittiği yerden geri dönmez; seli baştan bağlamak gerek.

Pedestrians only put the right arrow. Be right like an arrow and get rid of the bow. Use little tricks; This is the state and baht business. Less gimmicky and fanciful texture. Because genial God shows little guidance to the cheater.
Bright and clear truthful words give peace of mind. The heart does not calm down with lies. Quiet is the sea; the word is like a river. The sea is looking for you, do not seek the river. Say it softly, but do not speak directly. The right word gives rest to the heart. The right words are the grains of the heart-trap….
People are intoxicated with desire and enthusiasm. For him he listens to your lie. Know that the word that comes out of the mouth is like an arrow coming out of a bow. The son does not come back from where that arrow went; It is necessary to reconnect the flood.

Babamın Köyü Baktırlı Turgutlu Manisa Türkiye Nur Dedenin Doğumu

Reklamlar

Manisa İline bağlı olan Turgutlu; doğusunda Ahmetli, güneyinde Ödemiş ve Bayındır, kuzeyinde Akhisar, batısında İzmir ve Manisa illeri ile komşu olup İlçe merkezinin güneyinden E-23 (İzmir-Ankara) karayolu, kuzeyinden ise İzmir-Uşak-Afyon demiryolu geçmektedir. Ulaşım, il ve ilçelere bu yollarla yapılmaktadır. Demiryolunun İzmir’den Turgutlu’ya kadar olan 32 km’lik ilk kısmı 1863-1865 tarihleri arasında yapılmış olup 1866’da işletmeye açılmıştır. 1873-1875 yılları arasında da 76 km daha yapılarak Alaşehir’e kadar uzatılmıştır. E-93 karayolu ise oldukça yoğun bir trafiğe sahip olup 2 geliş-2 gidiş olarak bölünmüş yoldur. Bütün köylerin yolu mevcut olup köy yollarının asfalt kaplama çalışmaları tamamlanmıştır. Yollar her mevsim ulaşıma açıktır. Turgutlu’nun Manisa’ya uzaklığı 30, İzmir’e uzaklığı ise 45 km’dir. İlçe 38 -19 – 00 ve 38 – 37 – 00 kuzey enlemleri ile 28 derece, 59 derece, 24 derece ve 27 – 59 – 24 doğu boylamları arasında yer alır. Ege Denizinin 55 km doğusunda olup denizden yüksekliği 78 metredir. Yüzölçümü ise 530 km.dir. Turgutlu baştan başa ovalıktır. Kuzeyde Gediz Nehri, güneyde Irlamaz Çayı, batıda Nif Çayı ve doğuda Karacalı Çayı bulunmaktadır. Ayrıca Ahmetli Deresi, Akçapınar Deresi, Karacalı Deresi ve Irlamaz Deresi gibi küçük çaylar da mevcuttur. İlçemiz Gediz Vadisi üzerinde kurulmuştur. Gediz Nehri Ilçeyi doğudan batıya doğru katetmektedir. Etrafında verimli tarım alanları vardır. CUMHURIYET ÖNCESİ TURGUTLU : Turgutlu yöresinin Eskiçağı hakkındaki bilgiler oldukça azdır. Turgutlu civarındaki mevcut höyüklerde henüz arkeolojik kazılar yapılmamıştır. Buna rağmen yörede yapılan yüzey araştırmalarındaki buluntular, bölgenin tarihini M.Ö. 5. ve 4. bin yıllarına kadar çıkarmaktadır. Yörenin M.Ö. 5 binli yıllarda iskan gördüğü, M.Ö. 3 binli yıllarda da yerleşme sayısının oldukça fazla olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan araştırmalarda bazı höyükler tespit edilmiştir. Örneğin Urganlı’nın kuzeyinde, Gediz Irmağı kenarında görkemli bir konuma sahip Asartepe’nin M.Ö. 2 binli yıllarda önemli bir merkez olduğu belirlenmiştir. Stratejik önemi nedeniyle höyük, Geç Bizans döneminde bir kale ile tahkim edilmiştir. Manisa ve Turgutlu’nun bulunduğu bölge ile ilgili ilk kesin bilgiler (M.Ö. 1200-680 yılları arasında) Trako Frigleri ve Ludu Prensleri devriyle başlamaktadır. Daha sonra Lidya Krallığı devri (M.Ö. 680-546) gelmektedir. Bu devirle ilgili olarak, Devletin başkenti Sart olduğundan çevremizde pek çok tarihi kalıntı ve bilgi bulunmaktır. M.Ö. 546-334 yıllarında yöremiz bütün Anadolu ile birlikte Perslerin egemenliğine girdi. İskender’in Persleri yenmesi ile (M.Ö. 334-282 yılları arasında) yöre Grek hakimiyetine girmiş oldu. M.Ö.129 ile M.S.395 yılları arasında ise yöre Roma hakimiyetinde kaldı. 395 yılında başlayan Bizans hakimiyeti sırasında bölgemiz Müslüman Arap akınlarına maruz kaldı. Emevi Halifesi 1.Muaviye döneminde (661-668) İstanbul üzerine sefer düzenleyen Araplar Manisa’dan geçtiler. Emevi Halifesi 1.Velid döneminde de (705-715) tekrar Araplar tarafından istila edildi. Turgutlu’nun da içinde bulunduğu Manisa ve yöresinin Türklerin egemenliğine girişi 14.yüzyılın başlarıdır. 1313 yılında Saruhanoğulları tarafından bu bölge ele geçirilmiştir. 1390 yılında ise Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Ancak Ankara Savaşından sonra Anadolu’da birliğin bozulması nedeniyle beylikler tekrar kurulmuştur. 1410 yılında bölge tekrar Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Turgutlu 16.yüzyılın başlarında Manisa’dan sonra bölgenin en büyük iskan birimi olmuştur. Turgutlu hakkında ilk detaylı bilgilere, 16.yüzyılın otuzlu yıllarına ait Tahrir defterinde rastlanmaktadır. Bu defterdeki bilgilere göre, Turgutlu bir köy olarak, 1530’lu yıllarda 120 haneye yaklaşan yerleşik ve 100 hane kadar da yörük olarak kayıtlı nüfusa sahipti. Toplam nüfus 1200’e ulaşıyordu ki bu rakam o günkü ölçüler içinde oldukça büyüktü. O tarihlerde Manisa’nın 7000, İzmir’in ise 11000 civarında nüfusu vardı.1575 tarihli tahrir kayıtlarına göre Turgutlu’nun daha da büyüdüğü görülür. Menteşe (Menteşoğlu) ve Yeni Mescit adlı iki mahallesi vardır. Nüfus yaklaşık iki katına çıkmıştır ve yörük yerleşme karakterinden çıkıp kasaba hüvviyeti kazandığı görülmektedir. O dönemlerde halkın büyük bir kısmı çiftçilik ile uğraşıyordu. Buğday, arpa ve pamuk önde gelen ürünlerdi. 1610 tarihinde alınan bir karar Turgutlu için bir dönüm noktası oldu. Bu tarihte Turgutlu’da pazar kurma kararı alındı. Bu da Turgutlu’nun bir “Kasaba” haline gelişinin ve bunun resmiyete geçişinin başlangıcı oldu. 1660 tarihli bir defterde nahiye olarak adı geçen Turgutlu bu sıralarda 1175 haneye sahipti. Bu da yaklaşık 5.000-6.000 kişilik bir nüfus demekti. Mahalle sayısı da sekize yükselmişti. Gün geçtikçe gelişen ve 1830 yılında kaza haline gelen Turgutlu bu tarihe kadar Manisa’nın baş nahiyesi durumundaydı. 1878 Aydın vilayeti salnamesine göre Turgutlu’da o tarihte erkek nüfusu 9.959 ve hane sayısı 4.867’dir. Ayni tarihlerde 2 nahiyesi ve 33 köyü bulunmaktadır. 1888 salnamesine göre İlçede bir Rüştiye (Ortaokul) vardır ve öğrenci sayısı 78’dir. 20.yüzyıl başlarında Ali Cevat Kasabayı şöyle özetler: “2 nahiyesi, 48 köyü vardır. Kazanın toplam nüfusu 25.459’dur. Bunun 22.000’i Müslüman, geri kalanı Hıristiyan ve Musevi’dir. Kazada 52 mescit, 8 camii, 4 dergah, 46 okul, 2 kilise, 225 ahır, 255 samanlık, 8 kiremithane, 25 çeşme, 5.807 ev, 1105 dükkan, 92 mağaza, 72 kahvehane, 12 han, 48 fırın, 246 oda, 10 lokanta, 4 pamuk fabrikası, 2 hükümet konağı, 1 kışla, 1 cezaevi, 1 postane, 1 telgrafhane vardır.” KURTULUŞ SAVAŞI VE TURGUTLU : Turgutlu 29 Mayıs 1919 tarihinden 7 Eylül 1922 tarihine kadar Yunan işgali altında kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşından yenik olarak çıkmasından sonra imzalanan Sevr Anlaşması ile ülkeyi paylaşan batılı devletler Yunanlıların da Ege’yi işgal etmelerini kabul etmişlerdi. Buna dayanarak Yunan ordusu 15 Mayıs 1919’da İzmir’i, 29 Mayıs 1919’da da Turgutlu’yu işgal etmiştir. Kasabanın savunulması amacıyla kurulmuş olan Turgutlu Müdafaa-i Osmaniye Cemiyeti ve onun milis kuvvetleri işgale direndiyse de başarılı olamamış ve daha geri hatlara çekilerek mücadelesini oradan sürdürmek zorunda kalmıştır. İlçeyi işgal eden Yunanlılar tüm resmi binalara Yunan bayrağı çekmişler ve şehrin giriş-çıkışlarını denetim altına almışlardır. Yunan askerleri yerli Rumların da ihbar ve kışkırtmalarıyla kasabanın Müslüman halkına karşı büyük bir baskı ve tedhiş uygulamaya başlamışlardır. İşgalden kurtuluşa kadar geçen sürede, işgal altındaki pek çok yerdeki Türkler gibi Turgutlu halkı da pek çok acıya, işkenceye hatta katliama maruz kalmıştır. 30 Ağustosta kazanılan büyük zaferin ardından Yunan ordusunun Türkiye’yi terk etmeye başlamasıyla ülkede bayram havası esmiştir. Ama bu sefer de Yunanlılar şehirleri yakıp-yıkarak çekilmeye başlamışlardır. Turgutlu yangını 4 Eylül 1922 Pazartesi günü başlamış ve iki gün boyunca sürmüştür. İleri cephelerden batıya dönen Yunan askerlerinin de katılmasıyla olaylar çığırından çıkmıştır. Evleri tek tek ateşe verip insanları öldürmüşler, değerli eşyaları talan etmişlerdir. Bu yangınlar 6 Eylül 1922 Çarşamba akşamına kadar sürmüş şehir adeta bir kül yığını haline gelmiştir. Halide Edip’in ifadesiyle “bir yanmış ceset” haline dönüşmüştür. Onca acıya rağmen Turgutlu’lu bir kadın, Tahkik-i Mezalim Heyeti üyesi olarak buraya gelen Falih Rıfkı ATAY’a “Bu halimize de şükür, vatan kurtuldu ya” demiştir. Tahkik-i Mezalim Heyetinin yaptığı tespitlere göre 6328 evden 201 ev sağlam kalmıştır. 10.000 civarında da insan katledilmiştir. Bu yangında pek çok tarihi binanın yanısıra, içinde birçok yazma eserin bulunduğu Paşa Camii Kütüphanesi de yanmıştır. CUMHURIYET SONRASI TURGUTLU : Yunan işgalinden sonra harabeye dönen Turgutlu, 1925-1926 yıllarında dönemin son mimari teknikleri kullanılarak tekrar inşaa edilmeye başlanmıştır. Bu yıllarda Turgutlu’nun Ahmetli ve Dağmarmara adlı 2 nahiyesi ve 44 köyü vardı. 1926-1927 yıllarında köy sayısı 43’e, 1927-1928 yıllarında ise 38’e düşmüştür. İlçe nüfusu ise 1925-1926’da toplam 40.729’dur. Bu yıllarda Turgutlu merkez ve köylerde toplam 16 ilkokul vardı ve okur-yazarlık oranı Türkiye ortalamasının üzerinde idi. Yine aynı dönemde sağlık hizmetleri de ileri seviyedeydi. 10 yataklı bir revir bulunmaktayken 15 yataklı Belediye Hastanesi yapılmıştır. Ayrıca Urganlı Kaplıcaları da şifa amaçlı kullanılmaktaydı. Ekonomik açıdan da dönemin en belirgin özelliği ürün çeşitliliği ve pazara açılmanın ülkenin başka yerlerine göre daha erken başlamasıdır. Turgutlu’nun bilhassa bağları, tütünü ve pamuğu çok meşhurdu. 1925-1926 yıllarında İlçede 8.000 dönüm bağ mevcut olup yıllık ortalama 3.500.000 okka çekirdeksiz kuru üzüm alınmaktaydı. Cumhuriyetin ilk yıllarında tarıma ek olarak hayvancılık da yapılmaktaydı. Yıllık ortalama 2.800.000 kg. süt, 12.000 kg. yün ve 4.000 kg. keçi kılı alınmaktaydı. Yine bu dönemde tarıma ve doğal kaynaklara bağlı olarak kurulan fabrikalar, dönemin en modern ve üretken fabrikalarıydı. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN TURGUTLU’YA GELIŞI : Kurtuluş Savaşında kahraman ordumuza mağlup olan düşman orduları kaçarken, 7 Eylül 1922’de Turgutlu’dan ilk kez geçen Atatürk aradan geçen 4 ay sonrasında Ocak ayında şehit kanlarıyla sulanmış Turgutlu’ya tekrar gelmiştir. 26 Ocak 1923’de özel trenle Salihli’den Turgutlu’ya gelen Atatürk’ü istasyonda Turgutlu’nun tüm halkı coşkuyla karşılamıştır. Başkomutan burada yaptığı konuşmada; ” Biliyoruz ki büyük sefaletler ve felaketler geçirdiniz, evleriniz yakıldı, hemşehrilerinizden bir çoğu şehit edildi. Fakat bütün bu cenk sizin için heyyetimiz için bir uyanma ve uyanıklık olmuştur. Biz bu uyanışla çalışırsak artık o kara günlerin tekrarına imkan olmaz” demiştir. EVLIYA ÇELEBI SEYAHATNAMESİNDE TURGUTLU : 1611 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Evliya Çelebi elli yıla yakın bir zaman gezmiştir ve izlenimlerini 10 ciltlik “Seyahatname” adli eserinde toplamıştır. Bu eserin 9.cildinde “Evsaf-i şehr-i azim-i Durkutlu” başlığı altında Turgutlu anlatılmaktadır. Yayla Köyünü, bağ ve bahçeli ve “ab-ı hayatlı”, camili ve hamamlı bir köy olarak tanıtan Seyyah, Temmuz ayında Turgutlu halkının bu köye yaylağa çıktıklarını belirtmektedir. Daha sonra yarim saatlik bir yürüyüşle batıya doğru gidildiğinde Turgutlu’ya ulaşıldığını kaydederek Turgutlu için “şehr-i azim” ifadesini kullanmıştır. Turgutlu, Evliya Çelebi’nin ziyaret ettiği dönemde gelişmekte olan bir şehir görünümü arzetmekteydi. Bunu bir takım vergilerden muaf tutulmuş olmasına bağlayan seyyah, şehrin dört tarafından bakıldığında çınar, kavak, salkım söğüt ve diğer ağaçlarla donanmış olduğundan şehrin görünmediğini ve bu sebeple de iki tarafı ağaçlı yol haline geldiğini belirtmektedir. Ayrıca bu gezi yaz aylarına denk geldiği için “ab-i havası gayet isicak” demiştir. Evliya Çelebi şehrin halkının huzur ve sükun içinde yaşadığını ifade etmiştir. Turgutlu’nun Acemi Ocağına çocuk verdiğini kaydeden Evliya Çelebi, bu görevi yapacak olan Yeniçeri Ocağının üst rütbeli subaylarından biri olan “Kethudayeri”nin de Turgutlu’da bulunduğunu belirtmektedir. Halkın giyimini anlatırken kullandığı tariften de anlaşılıyor ki, bölge halkı sanki günlük hayatında da askeri bir kıyafet giymektedir. Gençlerin levent kıyafeti giydiklerini, kadın ve erkeklerin kıyafetlerinin de baştan başa çuha renkli ferace olduğunu belirtmektedir. Evliya Çelebi’nin şehirde 300 dükkan bulunduğunu kaydetmesinden, halkın önemli bir bölümünün ticaretle meşgul olduğu anlaşılıyor. Tahıl pazarında da söz eden Çelebi Turgutlu’da 3 hamam ve 11 han bulunduğunu kaydetmektedir. Hamamların isimlerini belirtmemekle birlikte bunların Gavur Hamamı, Küçük ve Büyük Hamam oldukları tahmin edilmektedir. 11 handan ise sadece üçünün adi geçmektedir. Bunlar Semerciler Hani, Voyvoda Hani ve Yeniçeri Hanidir. Acemi Ocağına devşirilen çocukların bu handa toplandıkları tahmin edilmektedir. Evliya Çelebi kahvehanelerden de söz etmekte ve “…yedi şahane kahvehanesi var…” demektedir. Buraların halk müziğinin uygulama alanı olduğunu, gerek okuyucu gerekse sazende olarak musiki icra ettikleri yerler olduğunu, ayrıca meddahların da buralarda gösteri yaptıklarını belirtmektedir. Evliya Çelebi Turgutlu ile ilgili bilgilerin son kısmında üzümden bahsetmekle üzümün ta o zamanlardan Turgutlu’nun sembolü olduğunu anlatmaktadır. Evliya Çelebi Turgutlu’nun dini hayati ile ilgili fazla bilgi vermemekle birlikte, kilise ve havradan söz etmemesinden ve müftü ile nakibin varlığından söz etmesinden halkın çoğunluğunun müslüman olduğunu anlıyoruz

Turgutlu, which is connected to Manisa Province; Ahmetli in the east, Ödemiş and Bayındır in the south, Akhisar in the north, İzmir and Manisa in the west, E-23 (İzmir-Ankara) highway passes from the south of the district center and İzmir-Uşak-Afyon railway passes from the north. Transportation is carried out to provinces and districts in these ways. The first 32 km section of the railway from İzmir to Turgutlu was built between 1863-1865 and was put into operation in 1866. Between 1873-1875, it was built 76 km more and extended to Alaşehir. E-93 highway has a very heavy traffic and it is divided into 2 arrivals and 2 departures. All villages have roads and the asphalt pavement works of the village roads have been completed. Roads are open to transportation in all seasons. Turgutlu is 30 km from Manisa and 45 km from İzmir. The district is located between 38 -19 – 00 and 38 – 37 – 00 north latitudes and 28 degrees, 59 degrees, 24 degrees and 27 – 59 – 24 east longitudes. It is 55 km east of the Aegean Sea and its altitude is 78 meters. Its area is 530 km. Turgutlu is plain throughout. There are Gediz River in the north, Irlamaz Stream in the south, Nif Stream in the west and Karacalı Stream in the east. There are also small streams such as Ahmetli Creek, Akçapınar Creek, Karacalı Creek and Irlamaz Creek. Our district was established on the Gediz Valley. The Gediz River crosses the district from east to west. There are fertile agricultural areas around it. BEFORE REPUBLIC TURGUTLU: There is very little information about the Ancient Age of Turgutlu region. Archaeological excavations have not yet been carried out in the existing mounds in the vicinity of Turgutlu. Nevertheless, the finds in the surveys conducted in the region reveal the history of the region in BC. It goes up to the 5th and 4th millennia. The region’s BC. It was settled in the 5th millennium BC. It is understood that the number of settlements was quite high in the 3,000s. Some mounds were found during the researches. For example, Asartepe, which has a magnificent location on the Gediz River, north of Urganlı, was built in BC. It was determined that it was an important center in the 2000s. Due to its strategic importance, the mound was fortified with a fortress in the Late Byzantine period. The first definite information about the region where Manisa and Turgutlu are located (between 1200-680 BC) begins with the period of Trako Phrygians and Ludu Princes. Then comes the period of the Lydian Kingdom (680-546 BC). Regarding this period, since the capital of the state is Sart, there are many historical remains and information around us. B.C. In the years 546-334, our region, along with all of Anatolia, came under the rule of the Persians. With the defeat of the Persians by Alexander (between 334-282 BC), the region came under Greek rule. Between 129 BC and 395 AD, the region remained under Roman rule. During the Byzantine rule that started in 395, our region was exposed to Muslim Arab raids. During the Umayyad Caliph, Muawiyah I (661-668), the Arabs, who organized a campaign over Istanbul, passed through Manisa. The Umayyad Caliph was again invaded by the Arabs during the period of the 1st Valid (705-715). Manisa and its region, including Turgutlu, entered under the rule of the Turks at the beginning of the 14th century. This region was captured by Saruhanoğulları in 1313. In 1390, it came under Ottoman rule during the time of Yıldırım Beyazıt. However, after the Ankara War, principalities were re-established due to the breakdown of the unity in Anatolia. In 1410, the region was again under Ottoman rule. Turgutlu became the largest settlement unit in the region after Manisa in the early 16th century. The first detailed information about Turgutlu is found in the Tahrir notebook of the thirties of the 16th century. According to the information in this book, as a village in Turgut, in the 1530s it had a resident population of approximately 120 households and a registered nomadic population of up to 100 households. The total population reached 1200, which was quite large for those days. At that time, Manisa had a population of 7000 and İzmir had a population of around 11000.According to the registration records dated 1575, Turgutlu is seen to have grown even more. It has two quarters named Menteşe (Menteşoğlu) and Yeni Mescit. The population has almost doubled and it is seen that the nomadic settlement has gained the identity of a town. At that time, most of the people were dealing with farming. Wheat, barley and cotton were the leading crops. A decision taken in 1610 was a turning point for Turgutlu. On this date, it was decided to establish a market in Turgutlu. This was the beginning of Turgutlu’s becoming a “Town” and its official transition. Turgutlu, which was named as township in a book dated 1660, had 1175 households at that time. This meant a population of approximately 5,000-6,000 people. The number of neighborhoods also increased to eight. Turgutlu, which developed day by day and became an accident in 1830, was the head township of Manisa until this date. According to the 1878 Aydın province yearbook, the male population in Turgutlu at that time was 9,959 and the number of households was 4,867. It has 2 sub-districts and 33 villages on the same dates. According to the 1888 yearbook, there is a Junior High School in the district and the number of students is 78. At the beginning of the 20th century, Ali Cevat summarizes the town as follows: “It has 2 sub-districts and 48 villages. The total population of the accident is 25,459. Of this, 22,000 are Muslim, the rest are Christians and Jews. In the accident, 52 mosques, 8 mosques, 4 lodges, 46 schools, 2 churches, 225 barns, 255 barns, 8 tile houses, 25 fountains, 5.807 houses, 1105 shops, 92 stores, 72 coffeehouses, 12 inns, 48 bakeries, 246 rooms, 10 There is a restaurant, 4 cotton mills, 2 government offices, 1 barracks, 1 prison, 1 post office, 1 telegraph house. ” THE WAR OF SALVATION AND TURGUTLU: Turgutlu remained under Greek occupation from 29 May 1919 to 7 September 1922. With the Treaty of Sèvres signed after the Ottoman Empire defeated the First World War, the western states that shared the country accepted the invasion of the Aegean by the Greeks. Based on this, the Greek army occupied İzmir on 15 May 1919 and Turgutlu on 29 May 1919. Although Turgutlu Defense of the Osmaniye Association and its militia forces, which was established to defend the town, resisted the occupation, it could not be successful and had to retreat to the back lines and continue its struggle from there. The Greeks who occupied the district hoisted the Greek flag on all official buildings and controlled the entrances and exits of the city. Greek soldiers started to apply great pressure and terror against the Muslim people of the town with the denunciations and provocations of the local Greeks. During the period from occupation to liberation, Turgutlu people were subjected to a lot of pain, torture and even massacre, like the Turks in many occupied places. After the great victory won on 30 August, when the Greek army started to leave Turkey, the atmosphere of feast blew in the country. But this time, the Greeks started to withdraw by destroying the cities. The Turgutlu fire started on Monday, September 4, 1922 and lasted for two days. With the participation of the Greek soldiers returning west from the forward fronts, the events got out of hand. They set fire to houses one by one, killed people and looted valuable belongings. These fires lasted until Wednesday evening, September 6, 1922, and the city turned into a pile of ash. In the words of Halide Edip, it turned into “a burnt corpse”. Despite all the pain, a woman from Turgutlu told Falih Rıfkı ATAY, who came here as a member of the Investigation Delegation, and said, “Thank God we are, the homeland has been saved.” According to the findings of the Investigation Committee, 201 houses out of 6328 houses remained intact. Around 10,000 people were killed. In this fire, in addition to many historical buildings, the Pasha Mosque Library, which contains many manuscripts, also burned down. TURGUTLU AFTER THE REPUBLIC: Turgutlu, which was in ruins after the Greek invasion, started to be rebuilt using the latest architectural techniques of the period in 1925-1926. During these years, Turgutlu had 2 townships named Ahmetli and Dağmarmara and 44 villages. The number of villages decreased to 43 in 1926-1927 and to 38 in 1927-1928. The population of the district was 40,729 in 1925-1926. During these years, there were a total of 16 primary schools in Turgutlu center and villages, and the literacy rate was above Turkey’s average. During the same period, health services were also at an advanced level. While there was a 10-bed infirmary, a 15-bed Municipal Hospital was built. In addition, Urganlı Hot Springs were also used for healing purposes. Economically, the most distinctive feature of the period was the product variety and the earlier start of the market opening compared to other parts of the country. Turgutlu’s vineyards, tobacco and cotton were especially famous. In the years 1925-1926, there were 8,000 acres of vineyards in the district and an average of 3,500,000 okka seedless raisins were purchased annually. In the first years of the Republic, animal husbandry was also carried out in addition to agriculture. An annual average of 2.800.000 kg. milk, 12,000 kg. wool and 4,000 kg. goat hair was taken. Again in this period, factories established depending on agriculture and natural resources were the most modern and productive factories of the period. THE ARRIVAL OF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TO TURGUTLU: While the enemy armies defeated our heroic army in the War of Independence fled, Atatürk passed through Turgutlu for the first time on September 7, 1922, and came back to Turgutlu, which was watered with martyrs’ blood in January, after 4 months. On January 26, 1923, the whole people of Turgutlu welcomed Atatürk, who came to Turgutlu from Salihli by private train, with enthusiasm. The Commander-in-Chief in his speech here; “We know that you have suffered great miseries and disasters, your houses were burned, many of your fellow townsmen were martyred. But this whole war has been a waking and alertness for our delegation. If we work with this awakening, those dark days will no longer be possible,” he said. TURGUTLU IN EVLIYA ÇELEBI TRAVEL: Evliya Çelebi, who was born in 1611 in Istanbul, traveled for nearly fifty years and collected his impressions in his 10-volume “Seyahatname” book. In the 9th volume of this work, Turgutlu is described under the title “Evsaf-i Şehir-i Azim-i Durkutlu”. Introducing Yayla Village as a village with vineyards and gardens, “big-life”, a mosque and a bathhouse, Seyyah states that the people of Turgutlu went to this village on a plateau in July. Later, he used the expression “city-i perseverance” for Turgutlu, noting that Turgutlu was reached when going west with a half-hour walk. Turgutlu was a developing city in the period when Evliya Çelebi visited. Connecting this to the fact that it is exempt from certain taxes, the traveler states that when viewed from all four sides of the city, the city is not visible because it is decorated with sycamore, poplar, weeping willow and other trees and therefore it has become a road with trees on both sides. In addition, since this trip coincided with the summer months, he said “ab-i air is very isicak”. Evliya Çelebi stated that the people of the city lived in peace and tranquility. Evliya Çelebi, who noted that Turgutlu gave children to the Recruitment Center, stated that “Kethudayeri”, one of the high ranking officers of the Janissaries who will do this duty, is also in Turgutlu. It is understood from the description that the people used to describe their clothing that the people of the region also wear a military uniform in their daily life. He states that young people wear levent clothes and that the clothes of men and women are completely colored abaya. Since Evliya Çelebi noted that there are 300 shops in the city, it is understood that a significant part of the population is engaged in trade. Talking about the grain market, Çelebi notes that there are 3 baths and 11 inns in Turgutlu. Although the names of the baths are not specified, it is estimated that they are Gavur Baths, Small and Big Baths. Of the 11 inns, only three are mentioned. These are Semerciler Hani, Voyvoda Hani and Janissary Han. It is estimated that the children recruited to the Novice Quarry gathered in this inn. Evliya Çelebi also mentions coffeehouses and says “… there are seven wonderful coffeehouses …”. He states that these are the fields of application of folk music, that they perform music both as a reader and as a sazende, and that the storytellers also perform there. Evliya Çelebi mentions the grape in the last part of the information about Turgutlu and tells that the grape was the symbol of Turgutlu from that time. Although Evliya Çelebi Turgutlu does not give much information about his religious life, we understand that the majority of the people are Muslim, since he does not mention the church and synagogue and mentions the existence of the mufti and the nakib.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=308420210866587&id=100050958310549&sfnsn=scwspmo

Kelp ve Paşa Tercih Kimin Yaşam Koçu Genel Kelp and Pasha Prefer Whose Life Coach General

Reklamlar

DeğerliDeğerli okuyucularım dingin olmak çok önemli önce sakin olmalıyız Eskiden Ocak derler el verme derler Bu eli verende bizim paşa yaşlı olduğuna bakmayın 6 aylıkken bir hanımefendinin gazabına uğruyor hafif bir trafik kazası ismi Paşa Biz ona Paşa hazretleri diyoruz Artvin’e geldiğimde en iyi dostum oldu bana köpek demeyin dedi Zira köpek olumsuzluk anlamı yüklüyor idi tekrar başa dönelim Kendi kendime dedim ki yazarken Seküler yazayım Ne dersiniz bu işi yaratıcıyı dahil etmeyeyim annen size ilk dünyaya getirdiğinde ya vesile olduğunda kısacası hepimiz travma yaşamış Zavallı insanlar mıyız ben bilemedim �nanç manevi değerler işin içine katılmalı mıydı ya da Alfa kuşağının anladığı anlamda mı konuşmak gerekirdi onları ikna edemedim ikna kabiliyeti üzerine yazayım dedim kendimi ikna edemedim Habil ve Kabil iyi ve kötü içimdeki iyilik meleği aslında biz genetik yapımız dan Kurtuluş reçete mizden kurtuluş yok gibi dağınık yazıyorum kendim dağınık yapım var dini bir yana bırak tekrar yaz diyorum bırakamıyorum Herkes hesap verecek diyor O da havale ettim diyor yarın o da var diyor Herkes aynı şeyi diyor bizim temelde Demek ki Karadeniz kültürü alıştım denizde fırtınaya yakalandığında yaratıcı ile pazarlık yapar balıkların dörtte birini fırtına arttıkça dörtte ikisini 3/4 ünü tamamını feda eder yanındaki yardımcısı şöyle der tasarruf yetkisini kullanırken Bana sordun mu hani Miras Hukuku var ya çocuk anne baba vefat etmeden hak iddia eder annem babam vefat etse de mirasına ortak olsam der Hani Derya Temel köye gittikten sonra tekrar düşünürüm der Süleyman amcanın dediği gibi Dün Dündür Bugün ise bugündür

Odaklanma sorunu hepimizde var doğuştan gelen anne rahmindeyken bu hastalık başlamış panik atak ve gelecek korkusu dedim ya başa dönerim motivasyon önemli anlattım bilmiyorum da idamlık bizim yarışı ile bir Hikayemiz vardı hangi padişah ya hatırlamıyorum paşam bana bir yıl ver senin Atını uçurayım dedi Cennet dedi ya at Uçan evlat atma uçacak sen mi açacaksın At nasıl uçar dedi ya bir yıl içerisinde padişah vefat edebilir at ve ben ikimizde ölebiliriz hepimiz de öyle biliriz zaman kazanma Sağ ol canım ikna kabiliyeti diyelim çok önemli 1 yıl kazanmak aslında birincisi blog yazarken tekrar yazayım dedim laiklik dedim olmadı şeriat dedim olmadı Ne yapayım ben yaratıcıyı hayatımdan çıkaramadım yalnız Türkçe mi yazayım dedim Arapça’yı karıştırdım Arapçayı sildim �ngilizceyi karıştırdın Alman hayranlığın da Almanca devlet idaresinde idare yargısal sistemden Fransızca ya Farsça ayrı yeri var Arapça hani 2 deyim hafızamıza girmiş genetik yapımıza atın kuşa diyor ki Alfa kuşağı yaratıcıyı dahil etme en türkülerimiz genetik yapımı Seküler yapımız x kuşağı manevi değerlerimizden fedakarlık yapamıyorum sakin kuşak Ölüme Yakın kuşak x kuşak Alfa kuşağı ikende sessiz kuşak ile anlaşamadı bütün kuşaklar şunu demişti 7 yaş üstü dünyayı terk etse huzur gelecek gelemedi yazılarımı türkçe-ingilizce nörotik anlamda farkındalığı ortaya çıkarayım dedim Arapça yazarsam yobaz dediler Türkçe yaz dediler �ngilizce yazarsam Saide dediler yani Sait dediler şimendifer gibi şimendifer demişler faresi demiş Fransızca ya farkındalığı Ortaya koyarım dedik karma yazarım �rem ama Demiştim ya Alaturka alafranga ara masada yemek oturarak sofrada yemek Biz 2000 yıllık Şamanizm dahil ortak diğerleri var Orta Asya Türkleri iz Sultan Abdülhamid demiş ki Kafkas ile Ortadoğu uyum sağlamaz Balkanlar ile Kafkas var genetik yapısı uyum sağlar yani çevre düzeyi Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk kuva-yi Milliye Huawei inzibatiye nerede ne zaman ne konuşacağını bilmem doğru zamanda doğru yerde buluşma konuşma ve becerinin otomatik değil mi bisiklet yuvarlak Yüzme öğrenmek yemek pişirmek inanç düzeyini değiştirebilir miyiz İnan balıklarımızı değiştirebilir miyiz Ben kimim kimlik sorgusu ruh yapamaz Evrensel bütünlük nörolojik düzey değişim yaparken düşünmeden yaptığımız şey farkında olduğumuz Çaresizlik hali farkında olmadığımız zavallılık hali hata yaparak öğrenme Neyi bilmediğimi bilme ne yapacağımı 1 mm zayıf yönlerini bilme yetersizlik korku şimdi hemen kaygı gelecek depresyon geçmiş nörobilim sanat heykel put faresi resim sanatı �ran tamamlayıcı tıp Aydın Salih hanımefendi sosyoloji psikoloji görsel yapımız duygusal yapımız ister yapımı altyapı sistemlerimiz dosyalarımız altyapı sistemler dosyasından geliyorum en çok sorulan soru ışık sistemi elektrik elektriksel akım düşünce biçimi dilin Evrensel kullanım Rica ederim zihin haritalarını yönetmek yorumlamak zihin kontrolü anda durmak yumuşak iniş domatesin otomatik yapısı dokunmatik otomatik genetik sibernetik filoloji önemli öğrenme teknikleri 4444 444 44 4 w0 Kendi kendime dedim ki bireysel yaşa dedim ama bu 4444 de iyi mantık bireyselliği yok eden ikna kabiliyeti kişisel dua ama aon yani al Beykoz oğlum hep beraber dua kendimi tanıyamadım kafam karışık boşanalım mı efendim 1984’te ki klasik Amerikan filminde kadın çocuksuz eşinden ayrılıyor pireder Bey’e gidiyor yolda taksici kadına diyor ki dünya bir çöplük bir çöplükten bir çöplüğe nereye gidiyorsun filoloji ne idi sesin filolojisi yazının filolojisi ve beynin virolojisi yani dil resmi belgelerde fotoğrafını çekmek bu düşünceler nereden geliyor terapi önemli yine dörde geldik bu 4 çok kutsal bir rakam 4 mezhep 4 Hristiyan Okul 444 4444 yatıştıran ben suçlayan ben konuyu değiştiren ben hesap eden ben yani modelleme trans modeli değişimin dili modeli hipnotik dil Aslında ne istiyorum mantıklı mı isteği doğru tarif etmem lazım ve ısrar etmem lazım ısrar ederse depresyon Evrensel gerçeklik Ne söylediğin önemli değil Nasıl anlaşıldığını çok önemli yaptığın işe yaramıyor ise ısrar etme değiştir eş değiştirme sanatı farklı yol dedim iç ekoloji dış ekoloji ile uyumlu mu beyinsel yalıtım çevresel yalıtım ile ne kadar uyumlu nörolojik düzeyler önemli ne sorusu davranış düzeyini tespit eder nasıl sorusu yetenek düzeyini tespit eder eden sorusu İnanç düzeyini belirler kim sorusu ise kimlik yapılması tespit eder ruh yapımız ise ötelerin Ötesi tespit eder Kader çizgisi gibi ben bunu yapamam vurgu nerede ben kimlik bunu davranış yapamam inanç yapısı farkında olmadığımız yeterlilik halimiz otomatikleşme yok kod sisteminde ustalık dönemi düşünme kalıplarımız zihin haritamız aslında benim için de binler var alemlerin içerisinde binlerce Adem var anlayana yani harita bölgenin kendisi değil farazi yani silme çarpıtma genelleme mantıksal tasarım Her zaman hepsi bütün temsil sistemleri İçimdeki ses Durduramıyorum tatma duyum gitti Corona mı oldum görsel sistem resim sanatı işitsel sistem kafa yana yatmış dokunsal sistem yavaş konuşuyorum nefes önemli son eklenen kelimeler yuvarlamalı yani eksik çıkıyor nefes yetersiz tonlama motor yanıyor ne yapmak lazım duyumsal yükleme yapmak lazım Tempo önemli tekrar sistemi çok önemli görsel sistemde kör noktayı bulmak işin zor yanı dokusan sistemde Kadife gibi Yumoş seste tonlamak görselde kuvvetli nefes işitsel yapıda diyafram dokunsal nefes dayım görsel omuz düşük işitsel baş dik dokusal yapıda kaslar rahat ama omuz düşük görsel karşı yukarı işitsel de kulak seviyesinde Sağ ol sol dokunsal Yere Bakan Yürek Yakan iyi bir tabir sinestezi canlandırma sanatı nerede zihinde çok istiyorum olmuyor kalibrasyon eksik ha Neydi kalibrasyon değişim düzeyiniz gözlemleme sanatımız bakış açınız kör yapınız farklı bakabilme sana atınız empatik bakış duygusuzluk hali pasifize edilmiş haliniz duygudan yoksun Özler bakış konum neydi 360° bak arkanda gözün var mı arkandaki gözün sinir sesi hale modeli veyaTOTE kısacası çok hata yapacaksın hata yapma sanatı hata yapmazsan hata yaptığını nerede anlayacaksın en çok hata yaptıklarında kurtulma sanatı 1. Test 4 test Tekrar dene Durum tespiti karşılaştırma sana attı testten önce Veri yok dörtlü testte ise veri çok Zeyni Nigar işte geliştirmek lazım beceri ve ustalaşma üstü kapalı ifadelerin açılması net soru güçlü soru çarpıtma bozma tekrar dengeyi oturtma sorularla netleştirme Boşluk bırak sonra da oturursun yani olumsuzlukları silme sanatı buzdolabına kitleme sanatı basit silme ne zaman nerede kaygı önemli Evrensel Cosmos değerlerde mantıksal çıkarım neden sonuç ters sonuç cehennemden cennete Gitme cennetin yolu cehennemden geçer cehenneme gitmezsen cennete giremezsin Cennetten önce düz yolda önce Cehennem var üstünden geçemezsin Hani zurnanın zırt dediği yer sırat-ı müstakim sırat köprüsü Milton modeli Meta modeli tam tersi bilinçdışı kapsama alanı kendi içimizde odaklanma trans sistemi trans yağlardan uzak durun dünyada xer dünyada içsel dünyada odaklanma Metafor benzetmeler 12 gibi görsel sağ beyin sayısal sol beyin sol beyin cehennem sağ beyin Cennet detaylı anlatım benzeşim duygusallık Makro mikro sistemler küçük küçük parçalara ayrılmak makrodan mikroya tam tersi küçük parçaları birleştirmek mikroda makro’ya sonsuz Evren gözle göremediğimiz pandemi korana sınırsız Uçsuz Bucaksız görebilme salavatı bilgelik çerçeve Sen hayatı çerçevele neden sonuç odaklı merak etme uzlaşmacı yeniden düşünme dezavantajlı kriz dönemini avantaj e çevirme sanatı sorunu tespit et problem ile problemsiz olanı ayır problemli alan ile iletişim kur olumsuzluğu Buzdolabına koy parçaları tekrar birleştir bütüncül e dönüştür sistemlerde Meta Proaktif yaklaşım kaçan yaklaşım iç ve dış odaklanma kurallı Kuralsız yaklaşım eşleşen eşleşmeyen Yapı genel özel sistem ikna sistemleri işin püf noktası dikiz aynasındaki kör nokta dikkat etmezseniz telafisi mümkün olmayan canınızdan olabilirsiniz Benim bildiğimi Herkes bilir Ben bilirim o bilir Ben bilmem o bilmez o bilir Ben bilmem Ben Bilmem o bilmez Kim bilir Kibariye Belki o da bilmez yaradan Bilmez mi onu sen bilmezsin antenler açık mı açık mı Hani iletişim var mı önemli bilinmeyen bizim yanımıza girmez Biz bilmiyoruz ki hiç kimse bilmiyor o zaman bilinmeyen nasıl tespit edilir gözlükçüye gitti 37. Beyaz Sayfa gözlüğü taktım Balık yok başka gözlük taktım balık var mantık ilmi farklı bakabilme sanatı yok diyen de haklı var diyen de haklı O zaman sabret zamana bırak Belki zamanda haklı belki bilmiyorsun Stephen Hawking zaman kıskacı demiş ya yaratıcı zaman mı bilinmeyen düzlem insanlık tarihinin çözemediği Sen durum da aynı şeyi istemiş Öz farkındalık bilinmeyeni bilme sanatı havvas ilmi derler iç potansiyel işte bu Yunus dili ile Sen seni bilmezsen ne diye uğraşırsın bilinmeyen iç potansiye gizli hobi bu gizli alanı mümkün olduğu kadar Akif hala kaydırmak lazım Ama burada da ifade edememe sanatı var beni anlamıyorsun beni duymuyor musun telefon bakmaya engelli misin Teknik arıza arıza yaşam koçu engel ne mavi karakter Teknik arıza kesinti var beyin dalgalarında kopukluk var nöropsikoloji sağ alt bacakta karıncalanma var duyarsızlaşma mükemmel insanlar duymayı öğrenecekler

Işimiz ne mükemmel insanlarda ilgili onların modellerini genel değiştirme ıssız anlaşılmaz Kör noktaları yok etmesin artık gizli yalanlarınızdan uzaklaşmasını ama diye başlayan cümlelerin olmadı olmuyor yani görmeye çalış sen çökmüşsün unutma insanlar çöpünü hep atıyor sen çöp olma iyi mi bana gel terapiden Terapiye beşik başı kesik tavuk gibi ilerleme mavi aşırı savunma acıdır mavi alandan çık sağa dön Aristo demiş ya insan zifiri Karanlığa dönmüş ne arar ne ararsa beni arar ben kimim Allah sana mesaj Nur mektup Know Nur’un Ala Nur yani ışığı Arar dümdüz bakar 90 derece dönse arkasından Işık şemsiye Rıza ya şemsiye değil Şemsi Rıza Dostlarım Şemsi Rıza’nın Şemsi tebrizi’den gelen halidi Bağdadi nin yani Mevlana’nın konyevinin mevleviliğin imar barışı nasıl ne demek istedim ben Dert Dinleme Merkezi değilim Merkez demişken düm düm dediğim düm teke tek tek Ahmet Özhan sanatı değil dedikodu üretim merkezini düşünce üretim merkezine dönüştürme sanatı 50 yaş sonrası güvenilir dönem yalancılık Fakültesinden çıkış dönemi Diriliş dönemi kendini açma modeli şeffaflık Duygu değişikliği romantizm Anılar ve anlamı yani anda kalma tırtıllı müzik mutlak sorumluluktan mutlak sorumsuz daha Meczup Şemsi Tebrizi iyi anlama Dostlarım anlamadıysanız daha net anlatayım şems-i Tebrizi’nin ayakkabısını giyme sanatı Kısacası empathy sanat Ayna boyama sanatı herkes boyası ile gelsin cennete resim çizeceğiz cehennemlik dekilerin sayı Siz cehennemlik olsaydınız empati yapsanız ya �şinize gelmiyor değil mi işte Çapa atma sanatı Metafor yaşam koçluğunda size son tavsiyem renkler Dünyası kırmızı babam idi vefat etti kırmızı yok oldu annem yeşil idi bana küstü yok oldu sarı ise Yunus’un sarısı idi Sordum Sarı Çiçeğe senin annen baban var mıdır sarı çiçekli de Eylül baba benim annem babam topraktır la ilahe illallah Muhammeden Resulullah mavi kimdi dedim ki Resul baba bizim inek süt verdi sütü kaynattık Maya ladık aceleci olma yoğurt için satmam lazım Sen 9 aylık mısın bekleyemez misin �şte son beklediğin adam Sezai Karakoç vesselam

ok giö

ğ


Dear readers, it is very important to be calm, we should be calm before they used to call it January, they say do not give hands Do not look at the old age of us pasha who gives this hand, he suffers the wrath of a lady at the age of 6 months The name of a mild traffic accident Pasha We call him Pasha Holiness When I came to Artvin, he became my best friend. Because the dog was attributing negativity to the beginning. Let’s go back to the beginning. I said to myself that I should write secular while I was writing. What do you say I do not include the creator of this work when your mother first gave birth to you or when it happened, in short, we are all traumatized poor people I did not know I did not know if faithful spiritual values should be involved. Or should I speak in the sense that the Alpha generation understands. I could not convince them. I could not persuade myself to write on the ability to persuade. I could not convince myself. Abel and Cain are good and bad, the angel of good in me, in fact, we write scattered as there is no salvation from our genetic makeup from our recipe for salvation. y again Everybody says the same thing. His deputy says that while using his power of disposition, you ask me? There is the Law of Inheritance or the child claims rights before his parents die, even if my mother and father passed away, I would think again after I went to the village. Hani Derya says that I will think again after I go to the village, Suleyman says Yesterday is Yesterday. Today is today.
We all have the problem of focusing when the congenital mother is in her womb, I said this disease started panic attack and fear of the future, or I will go back to the beginning, motivation is important, I do not know, I do not know which sultan has a story with our race, I do not remember which sultan or pasha said give me a year let me fly your horse. He said how the horse will fly or you will fly the horse, or the sultan can die in a year, and we all know that we can both die and we all know that time to win Thanks dear, let’s say the ability to persuade is very important. I said it was not, what can I do? I couldn’t take the creator out of my life, I just said I should write in Turkish, I mixed Arabic, I deleted Arabic, you mixed English The German fascination also has a separate place in German state administration from the administrative judicial system in French or Persian. even the creator of the generation Our most folk songs are genetically made Our secular structure X generation I cannot sacrifice our spiritual values Calm generation The generation close to death X generation Alpha generation could not agree with the silent generation while all generations said that if they left the world over 7 years of age, peace could not come, let me reveal my writings in Turkish-English neurotic sense. I said if I wrote in Arabic, they said to write in Arabic, they said to write in Turkish, they said Saide, if I wrote in English, they said Sait, they said shimendifer like shimendifer, they said the mouse in French We said I will reveal awareness, I am a composite writer, I am a composite writer, but I said it is Alaturka alafranga, eat at the table and eat at the table. There are Central Asian Turks trace Sultan Abdulhamid said that the Caucasus and the Middle East do not adapt There is the Balkans and the Caucasus, the genetic structure is harmonious, that is, the environmental level Anatolia and Rumelia defense of the national Huawei I don’t know where to talk when and what to talk at the right time. and Is your skill not automatic? cycling round learning? Can we change the level of belief??? cooking? Can we change the level of belief? inability to know the weaknesses of mm fear now immediately anxiety will come depression past neuroscience art sculpture idol mouse painting art �ran complementary medicine Aydın Salih lady sociology psychology visual structure our emotional structure want our infrastructure systems files infrastructure systems file I come from the most frequently asked question light system electrical electrical current way of thinking universal use of language please manage mind maps interpret mind control stop in the moment soft landing automatic structure of tomato touch automatic genetic cybernetic philology important learning technique 4444 444 44 4 w0 I said to myself that I said to live individually, but in this 4444 good logic destroying individuality, persuasive ability personal prayer, but aon so al Beykoz, my son, I pray together I couldn’t get to know myself I’m confused divorce, sir, woman in the classic American movie in 1984 He leaves his wife without children, he leaves his wife, Pireder, on the way, the taxi driver says to the woman where the world is going from a garbage dump to a garbage dump, what was philology, the philology of the voice, the philology of the writing and the virology of the brain, that is, taking a picture in official documents, where these thoughts come from therapy is important again, we came to four. a sacred number 4 sects 4 Christian School 444 4444 placating me accusing me who changed the subject, me calculating, modeling trans model language of change model hypnotic language Actually what I want is logical, I have to describe the request correctly and I have to insist that depression Universal reality What you say It doesn’t matter How important you understand is not working. do not insist change swinger art different way I said is internal ecology compatible with external ecology is brain insulation compatible with environmental insulation how important neurological levels are important what determines the level of behavior the question determines the level of belief determines the level of belief, if the question is identity making Our soul structure determines the beyond of the beyond, like the line of destiny, I cannot do this, the emphasis is where I cannot do it, the identity can not behave, the belief structure, we are not aware, our competence is not automatic, our mastery period thinking patterns in the code system, our mind map actually has thousands for me, there are thousands of Adam in the realms. that is, the map is not the region itself hypothetical ie deletion distortion generalization logical design Always all all representation systems I can’t stop the sound inside me I can’t stop the taste sensation gone Corona Did I become a corona visual system painting art auditory system head tilted tactile system I speak slowly breath important last added word It is rounded, that is, it comes out incomplete breath inadequate toning motor burns what to do, we need to do sensory loading Tempo important repeat system is very important to find the blind spot in the visual system The task is difficult to find the blind spot in the tissue system Velvet-like Toning in the soft sound visual strong breath in the auditory structure diaphragm tactile breathing visual shoulder low auditory head vertical textural muscles relaxed but shoulder low visual versus up auditory at ear level Right left tactile Face to the Ground Heartbeat a good expression synesthesia animation art where I don’t want much in the mind calibration is incomplete ha What was your level of calibration change our point of view your blind structure is different to be able to look at you, your horse empathic glance, impassioned state, your state of emotionless Ozler look what was your position 360 ° look do you have an eye behind you halo model or TOTE in short, you will make a lot of mistakes art of making mistakes If you do not make mistakes, where will you understand that you made the most mistakes The art of getting rid of 1. Test 4 test Try again Due diligence comparison threw you before the test No data in the quartet test, if the data is too much Zeyni Nigar need to improve skills and mastery at work opening implicit expressions clear question strong question distorting re-equilibration clarifying with questions Leave a blank after the art of erasing negativities, simple erasing when and where anxiety matters Universal Cosmos values logical inference cause effect reverse result from hell to heaven Do not go from hell to heaven the way to heaven passes through hell if you do not go to hell you cannot go to heaven before heaven on the straight road first there is hell you can not pass over it, Hani said. Sirat-ı istimi Sirat Bridge Milton model Meta model on the contrary unconscious coverage area focus within us trans system stay away from trans fats in the world xer in the world focus on the inner world Metaphor analogies 12 visual right brain numerical left brain hell right brain Heaven detailed expression analogy sentimentality macro micro systems split into small small pieces from macro to micro on the contrary combining small pieces micro to macro infinite Universe unlimited pandemic corona we cannot see with the eye limitless slavic wisdom framework You frame life why result-oriented wondering compromise rethinking disadvantageous crisis period to advantage e the art of flipping identify the problem, separate the problem from the problematic area, communicate with the problematic area negativity Put the parts back into the fridge reunite into a holistic system Meta Proactive approach escaping approach internal and external focusing ruleless approach matched mismatched structure general special system persuasion systems the trick is in the rearview mirror If you do not pay attention to the blind spot, you can be your life that cannot be compensated. Everybody knows what I know I know he knows I do not know he does not know he knows I do not know I do not know he does not know Who knows Kibariye Maybe he does not know from the wound Doesn’t you know it? We do not know that no one knows how to detect the unknown then went to the optician 37. I put on White Page glasses No fish I put on other glasses There is a fish, there is no logic science, there is no art of looking differently. Then, be patient, leave it to the time Maybe you are right, maybe you don’t know, Stephen Hawking said the time clamp or the unknown plane could not be solved by human history You also wanted the same thing Self-awareness art of knowing the unknown, they say the science of the inner potential, this is Dolphin language and You If you do not know you, what will you try? Hidden hobby to the unknown inner potential, Akif still need to shift this secret area as much as possible But here there is the art of not being able to express me, you don’t understand me, are you disabled to look at the phone? Technical malfunction life coach obstacle what blue character There is a technical malfunction interruption brain disconnected neuropsychology in the right lower leg There is tingling desensitization perfect people will learn to hear
Our job is what perfect people are about to change their models in general desolate incomprehensible It does not eliminate blind spots anymore, it is not possible to get away from your hidden lies, but you do not have sentences that start so try to see you are collapsed, remember, people are always throwing their garbage, do not be trash, come to me from therapy to therapy like a cracked chicken blue extreme defense is painful, get out of the blue area turn right Aristo said, or man turned into pitch blackness, whatever he looks for, who looks for me? Şemsi Rıza My Friends Şemsi Rıza’s Halidi from Şemsi Tabrizi, how did I mean the zoning peace of the Mevlevi konyaevi of Mevlana? the art of transforming into the center The period of exiting from the Faculty of Iik Resurrection period, self-disclosure model, transparency, change of emotion, romance, memories, and its meaning, that is, music with a serpent remaining in the present, absolutely irresponsible from absolute responsibility. art, everyone will come with their paints, we will draw pictures to heaven, the number of those who are in hell. It was Yunus’s yellow. I asked the yellow flower, do you have your mother and father, the yellow flower is also Eylül dad, my mother is the earth, my father is the earth la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, who was the blue? I said that the Messenger of God gave our cow milk, we boiled the milk Yeast be in a hurry, I have to sell it for yogurt You 9 Are you monthly, can’t you wait? Here’s the last thing Sezai Karakoç is the man you loved

ok
ğ

renowned helplessness

renilmiş çaresizlik

Kurtuluş Reçetesi çöplerden kurtul

Reklamlar

Salvation Recipe get rid of garbage

cidden Uzaylılar var mı Siz uzayın dışında mısınız Bence siz uzayda değil misiniz çöplerden kurtulmak dertlerden kurtulmak bedenden kutladım bak yeniden dirilmek aslında doğum bir ölümdür ölüm ise bir durumdur

seriously there are Aliens Are you out of space?

Sence minimalizm gerçekten de günahlardan arınma yada köprülerden alınma yani çöplerden adamlar yok etme veya sıkıntıları Negatif enerjiyi umutsuzluğu Cehennemin dibine göndermek yerine hiç buzdolabında saklamayı düşünmediniz mi Bilge adamın üstündeki hırkayı çıkarması suyu atması taşları dökmesi düşünün Siz iki elinizde 20’şer kiloya taşır mıydınız ömür boyu trans yağlardan atın yağlardan kurtulun herkes ideal atması gereken yağ miktarını öğrensin Allah aşkına bizim kıraat beyaz at ne koyarsak yiyordu azmayı daha çok seviyordu farklı bir birleşim sırf arpadan olma farkımız ne bize mi genetik yapımız dedelerimizin yani Dedem Korkut un nesli krom sonucu yemek için yeme felsefesini geliştirmiş onlar ise Kim onlar gölgesizler öteki değiştirdik veriniz onlar yaşamak için yemişler bizim ineğe sormuşlar �nek ne cevap vermiş Hayatınız boyunca benim neslimi yediniz eminim ki 50 yaşından sonra ben yediğimi yersiniz ne tuhaf değil mi Kendi paramızla zehirleniyoruz daha hala anlamış değilim serbest piyasa sistemi için her şey normal �lkokul çocuklarına kola içirmiş Cheetos yedirmiş trans yağı yedirmiş bir anlayışınız var neyse olumsuzlukları da lütfen buzdolabının Derin dondurucuya koyun bir daha da açmayın anlamış değilim en pahalı halı alan ve üzerini örten zihniyeti unutmayın mistik yobazlık çöplük sisteminden ibarettir çöplerinizi atamazsınız cehennemde yaşamış ve yaşamamış Ne Farkeder İslami anlayışta bir hadis Hz aişeden mesajı getiren zat dedi ki iyi erkek ve iyi kadın yani eşler birbirine Ben senden Hayır görmedim derse inan tüm üyelikleri negatif ve dönüşüyor anlarsınız ya cancağızım bugün Dün yarın yani anı yaşa gelecek kaygısıyla yükün ağırlaştırma geçmiş zaten geçmiş cennete de düşünme cehenneme de düşünme yaratıcı senden razı ise her şeyi at varolmanın dayanılmaz hafifliği ile her şeyi bir yana bırak Mutluluk nedir bilir misin prangalar dan kurtulmak ve minimalizm her şeyden hiçlik mertebesi ne çıkmak Şemsi tebrizi’den Şemsi Rıza’ya mektup düşünme geleceksen gel ne olursan ol yine gel yaratıcı Seni affetsin ne olur demem nedenler niçinler Nedendir bitmez bir şeye kuru kuruya inanmak niye Çare Gelmezkk

Do you think minimalism is really purification of sins or being taken from bridges, that is, destroying people from garbage or their troubles? Have you ever thought of keeping negative energy in the fridge instead of sending despair to Hell? Get rid of fat, get rid of fat, everyone should learn the ideal amount of oil to throw, for God’s sake, our Kıraat white horse was eating whatever we put it, a different combination just like barley, what is our genetic structure, our grandfathers, that is, the generation of Grandfather Korkut flour has developed the philosophy of eating to eat as a result of chromium. Who are they without shadow? They are the other? Your data? They ate for a living? They asked our cow? The cow? What answer? You ate my generation all your life. I am sure that after the age of 50 you eat what I ate, how strange? We are poisoned with our own money I still do not understand. Everything is normal for the upper market system.You have an understanding that the elementary school children have cheetos fed cheetos and trans fat.Please put them in the freezer of the refrigerator, do not open it again, do not understand the mentality that buys the most expensive carpet and covers it, do not forget the mystical bigotry is a garbage dump system. lived in hell and did not live in hell. What does it matter? A hadith in Islamic understanding, the person who brought the message from the Prophet said that if the good man and good woman, that is, the spouses say to each other, I did not see No from you, believe that all memberships are negative and transforming. don’t think to heaven already in the past, don’t think to hell, if the creator is pleased with you, leave everything aside with the unbearable lightness of being horse, do you know what happiness is, get rid of the shackles and get out of everything to the level of nothingness from Şemsi Tabrizi to Şemsi Rıza thinking of a letter to Şemsi Rıza. come n If you are, come again creative, I will forgive you, why do I say what will happen? Why are you believing in something as soon as it ends? Why is the Remedy Gelmezkk?

Değerli dostlar amacım �roni yapmak hiç değil Amacım yükünüzü hafifletmek yani yaratıcı sizin yükünüzü arttırmıyor ki Siz kendi yükünüzü arttırıyor sunuz Az konuş az ye az uyu minimalizm buzdolabı çöplükten kurtul vesselam anlayana devam edecek inşallah Allah izin verirse inşaAllah

Dear friends, my goal is not to make an irony.

Ş

DÜM ve DÜM ikiside tam zıt cennet cehennem

Reklamlar

Efendim 15 Mayıs 2021 yeni Bahar ve yeni düşünceler ne dersiniz Afyonkarahisar’dan Artvin selamlar olsun beyin fırtınasında kalp krizinden sonra düm düm sesleri geldi Bir ay önce Sizce bu düm düm neydi mu’yu muydu uyum muydu �lginç değil mi başlayalım mı cennet cehennem iyi kötü Güzel Çirkin soğuk sıcak artı eksi devam edip gidiyor aynı dümdüm gibi erkek bayan keçi Teke Koyun koç at Kısrak kuzu kuzu me me 1000 cpm düm düm Çin aşısı Alman aşısı Rus aşısı Türk aşısı bahar geldi ya Kimse kalem açısından bahsetmiyorum

Sir, May 15, 2021 new Spring and new thoughts. Greetings from Afyonkarahisar to Artvin. Beautiful Ugly cold hot plus minus it goes on and goes on the same like I am male female goat Teke Sheep ram horse Mare lamb lamb me me 1000 cpm dump Chinese vaccine German vaccine Russian vaccine Turkish vaccine Spring is here I am not talking about pen

Şimdi 15 Mayıs 2021 Gül Zamanı Gül ve Diken aynı güm güm düm düm bir dönümden başlayalım dönüm genelde 1000 metrekaredir Afyon’da 2000 metrekaredir şimdi bir gün 1 dönüm üzerine çalışalım dün veya düm dedikodu üretim merkezi Diğeri ise düşünce üretim merkezi efendim Japon araştırma grubu �ngiliz hizmetli sınıfındaki yola sormuşlar Sen Yol İşleri Genel Müdürü olsan ne yapardın demiş ki işimi yapardım Türk işçisine sormuşlar dünyayı değiştirdim Dün veya dün dün veya dün güm güm geliyor düğün düğün veya o onu takmış bu bunu takmış o sahteymiş o gerçekmiş gram altın Çeyrek altın hani bunun bitcoin’e yakında düğünlerde şehidek Bitcoin takacak varmış

Now May 15, 2021 Rose Time Rose and Thorn are the same, let’s start from one acre acres is generally 1000 square meters in Afyon 2000 square meters now let’s work on 1 acre one day yesterday or rumor production center The other is the thought production center Sir Japanese research group British They asked the way in his class of servants and he said what would you do if you were the General Manager of Road Works? They asked the Turkish worker that I would do my job. I changed the world Yesterday or yesterday or yesterday. He will wear a martyr Bitcoin at weddings soon

Saygıdeğer Dostlarım cennet cehennem aydınlık karanlık Nur nefes ve yaşam doğuştan zamana indexleme yaptığımızda 25225 dakika yalnız olsa iyilikler arttırırsa kötülükler negatif olsa ne yapardınız dedikodu üretim merkezi düşünce üretim merkezi dün dün yarın yarın anı yaşayın vesselam

My Esteemed Friends, heaven, hell, light, dark, light, breath, and life from birth to time, when we index 25225 minutes alone, if goodness increases, if evil increases, what would you do if evil is negative gossip production center thought production center yesterday, tomorrow

Aidin Salih ve Yaşam Kalp Krizi Sonrası…

Reklamlar

<!– wp:paragraph –>
<p>Şemsiye Rıza’nın bebekliği normal sağlık koşullarında geçmiş 3 yaşından sonra Fazla süt içimi ve tüketimi gözlemlenmiştir bu durum Şemsi Rıza’nın albümin rahatsızlığına neden olacaktır Aslında bebek döneminde en sıkıntılı durum dengeli beslenme küçükken bir dilim ekmek üzerine salça meşhur üzerine sana ya bir de yeşil soğan geleneksel atıştırmalık genelde ikindi vakti yenir Şemsi Rıza yemek ayrımı yapıyor mu sizce Zaten konuşmak engelli yetişkinlik döneminde kabak yemeği Pişmiş soğan bakla kereviz pancar yemez yani yemek ayrımı yapıyor hızlı yiyor ve dengeli beslen miyor suratında bazen yara izleri çıkıyor karaciğer yağlanması da var psiko-sosyal durumu zayıf Gürleyen Sokak diğer meşhur adıyla Boşnak Sokak uzun bir cadde Demirciler Çarşısı altında döneminde yüzde seksen kız çocuğu 120 erkek çocuğuyla çocukluk dönemi geçmiş sokakta genelde aile yapısı Yugoslav göçmeni Macır bu durum söyle Afyon’da gezerken bir mezar taşında ölüm tarihi 1920 idi ilgimi çekti Osmanlıca çevirisi o zaman Isparta bölgesi göç idaresi müdürlüğü yapmış zat-ı Muhterem Biz daha bu Teşkilatı yeni kurduk Tabii ki Boşnaklar var Arnavut göçmenleri var Kırım Kafkasya göçmenleri var teselya Batı Trakya Bulgar göçmenleri Lozan sonrası 1536 aile ve 6886 kişi Yunanistan Yugoslavya ve Bulgaristan’dan gelen nüfus yani göçmen nüfusu bu nüfusun yüzde yetmiş 7’si Muradiye Horozköy papazlı yüzde yirmi üçü ise yarasanlar Mahallesi Ermeni Mahallesi Bektaşi sagir Mahallesi 1941 1959 yıllarında Yunanistan göçmenleri 208 kişi ishakçelebi’de 115 kişi Saruhanlı’da 113 kişi hacırahmanlı’da 92 kişi şu çobanisa’da 88 kişi muradiyeli 68 kişi karaoğlanlıda yani toplamda 512 aile toplamda 2183 kişi mevcut Manisa’da merkezde 1936 1954 yıllarında Bulgar göçmenleri 1048 aile toplamda 4362 kişi%40 dokuzu Akmescit yüzde yirmi kiste şehitler yüzde 13’ü Alaybey’de ilginç bir durum 16 aile 89 kişi Rusya müslümanlarından oluşmuş �lginç değil mi işte şimdi Rıza bu nüfus yapısında genelde göçmen yemekleri ile beslenmiş bizim Şemsi Rıza Bozdoğan eteklerinde ırza sülalesinden Yörük aşireti Kayı boyu diye düşünmüştüm efendim Ahmet Ağa Mehmet Ağa Aliağa bizim güneyden Medine çevresinde Hani yazılarında vardı ya neden Arap kızı camdan bakıyor işte o ara kızını kaçırmış Arap Emir’i kızıymış koca Anam bizde Kadınhanı Afyon’da meşhur Nene Hatun var gibi büyükanne babaanne nene Yörük Cesi kocana ya bizim kocana kim Fatma hanım büyük dedemiz Kunta Kinte Medine’den kaçırmış ölümüne Antep ve Osmaniye üzerinden Karaman’a oradan Aydın üzerinde Ödemiş’in üstü Efendim Turgutlu’nun arkası Bozdoğan eteklerine gelmişler bunlardan Kara tekeliler Kara keçeliler ziyamat buhran yörükleri anne tarafı buhran Baba tarafı karatekeli baktırlı Sivrice sivilce buhran Baba tarafı 3 kişi kurmuş Köyü Captur demişler Bir Birilerine bir yere ayrılma aktör Gitme bak dur oradan gelmiş ceddin dede</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>
<p>After the infancy of Umbrella Riza, under normal health conditions, excessive milk consumption and consumption have been observed after the age of 3.This situation will cause the albumin discomfort of Şemsi Rıza.In fact, the most troublesome situation in the baby period is balanced nutrition when small, tomato paste on a slice of bread and a green onion The traditional snack is usually eaten in the afternoon. Do you think Şemsi Rıza makes the distinction of food? Anyway, speaking, disabled, pumpkin meal in adulthood? Cooked onion, broad bean, celery does not eat beet, that is, he does not eat quickly and does not eat a balanced diet, he sometimes has scars on his face, he has fatty liver and his psycho-social situation is weak Gürleyen Sokak, also known as Bosnak Sokak, is a long street under the Demirciler Çarşısı (Demirciler Bazaar), with eighty percent girls and 120 boys at the time, the Yugoslav immigrant Macır, who was a family structure on the street in his period, was generally a family structure. Tell me this was the date of death on a tombstone in Afyon. time is We have just established this Organization, of course there are Bosnians, there are Albanian immigrants, there are Crimean Caucasus immigrants, Thessaly Western Thrace, Bulgarian immigrants 1536 families and 6886 people after Lausanne Greece Population from Yugoslavia and Bulgaria seventy-seven percent of this population is Muradiye Horozköy with priests, twenty-three percent of batsanlar Mahallesi Armenian neighborhood Bektashi sagir Mahallesi 1941 In 1959, Greek immigrants 208 people in İshakçelebi 115 people in Saruhanlı 113 people in hacırahmanlı 92 people in shepherdisa 88 68 people are from Karaoğlan, that is, there are 512 families in total, 2183 people in total, Bulgarian immigrants in the center 1936 1954 in Manisa 1048 families in total 4362 people 40% 9 martyrs in Simferopol, 20% martyrs 13% in Alaybey An interesting situation 16 families 89 people are Russian Muslims Isn’t it interesting that Rıza is now fed by immigrant food in this population structure. I thought that the Yörük tribe, Kayı tribe, from the rape family on the outskirts of Rıza Bozdoğan, sir Ahmet Ağa Mehmet Ağa Aliağa was in the Hani writings around Medina from our south or why the Arab girl looks out of the window, then the Arab Emir who kidnapped her daughter was the daughter of the Arab Emir, my husband is the famous Nene Hatun As if there are grandmother grandmother grandmother grandmother grandma grandmother grandma grandmother or husband Fatma missed our great grandfather Kunta Kinte from Medina to her death, from Antep and Osmaniye to Karaman, then Aydın over Ödemiş, behind Sir Turgutlu, they came to the foothills of Bozdoğan from these Black monopolies Black goats feasting and depressing nomads mother side depression Sivrice pimples depressing father side 3 people set up village Captur they said one to someone else don’t leave actor don’t go look stop there ceddin grandfather</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>
<p>Şimdi bu sağlıksız ortamda dedik ya Rusya’nın kökeninde Müslüman aileler var Bunlardan geneli Kafkas ve Kırım Türkleri Çeçen Türkleri Kuzey göç dalgası Bugünlerimize etkilemiş geleneksel yemek bazlama tereyağı ayran hamur işleri fazla olduğundan genelde göbekli insanlar damar tıkanıklığı çok görürmüş Yörüklerde keçi ve teke meşhur ya Tekir Yaylası oradan geliyor tekeri Yaylası da oradan giriyor Muğla tarafında Bir de deveciler var Ahmetli üst tarafında sağlık derken gerçek tıp Yitik şifanın izinde hanımefendi Aidin Salih hayatımı değiştirdi kalp krizinden sonra Ukrayna’da tıp fakültesini bitirmiş 1943 yılında doğmuş Taşkent Üniversitesinde biyoloji bölümünden mezun olmuş Rusya’da alternatif tıp bitirmiş �slam tıbbı Nebevi ilmini bitirmiş İstanbul doğal sağlık enstitüsü’ne başkanlık etmiş 9 Kasım 2014’te �stanbul’da Hakkı Rahman’a kavuşmuş Allah şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır bilen bildi bilmeyen bilmedi Osmaniye’de siyah adlı Yiğitler Ata Bindiler bilmediler bilmediler bilmeceler karışık hikaye bir daha gelmediler günümüzde kronik hastalıklar yüksek tansiyon diyabet koroner kalp hastalığı tiroid akciğer yağlanması anemi pandemi ve koronada görüldüğü gibi gerçek hastalıklar bağışıklık sistemi çöktükten sonra başlamıştır gerçeğe götüren yol açıktır genetik yapı ile oynamayın pandemi den ölen şehittir yaratılış kanunlarına mücadele etmeyin sağlıklı doğru nefes alma her nefeste şükredin her nefese inanç verin Efendim Burada da 21 kuralı 21 kişiyle öyle yut yemeği iyi çiğneyen az çiğnene göre daha az yer içer şişman olmaz Her hastalığın temel sebebi topluluktur yemek bir cezadır tuzaktır grandfather pranga nedir Kibirli ve çok yiyenler Zor Giderler zor gelirler biraz da aklı kıttır balık ile yumurta yenmez Et ve süt ürünleri beraber yenmez hayvan eti başka hayvan eti ile karıştırılıp yenmez sütle içilmez mandıra sütü asla karışık genetik Yapı Vakıa 20-21 beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini Bakara 57 size manna ve Selva indirdik Araf 31 yeyin için ne demek önce ye sonra iç ama yerken içme iyi mi sebze yiye pişmiş meyveyi Az ye Maide 6 Çevreyi kirleten mikrop değildir negatif enerji nedir elleri yıkarken dahil sabuna gerek yoktur negatif enerjiyi pozitif enerjiye çeviren tek unsur topraktır bence ekolojik sistemle oynamamak lazım Yaradana zikreden hayvanı Avcı asla ağlamaz temel sorun dengesiz beslenme hücrenin genetik yapısını değiştirmek Bağışıklık sisteminin korumasını devre dışı bırakmaktır kesinlikle yaradan leş yemeği kanı domuz etini yasak etti tehlikeli unsur kan nakli can ve mal Deccal 4 şeyi toprağa göm kan tırnak saç göbek bağı yorgun ve aşırı terli iken banyo yaparsanız ve arkasından yemek yerseniz büyük ihtimalle kalp krizi geçirebilirsiniz geçirenlerin çoğu bu kurala uyumuştur Esra kurutulmuş meyve yemeyin cacık ateşi düşürür kaymağı alınmış yoğurt ishali durdurur soğan yeğen Corona olmaz yağlı yoğurt güneş yağı Güneş yanığına iyi gelir yoğurt suyuyla saçı yıkarsanız saç etkin ve parlak olur aç karnına ı aç karnına yoğurt suyu içmek bağırsak kansere ne iyi gelir kano temizle böbrek taşlarını eritir 0 grubu kişiler fazla peynir tüketmemelidir A grubu kişiler tereyağ az yemeli et yemek kalp krizi ile eşdeğerdir kalbi katılaştırır zeytinyağı mideyi kuvvetlendirir kan şekerini düşürür yemeği yağsız pişirmek üzerine zeytinyağı gezdirmek mantıklıdır uykusu çok olanın ruhu hastadır Az ye rahat uyu</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>
<p>Now, in this unhealthy environment, we said that there are Muslim families in the origin of Russia. These are generally Caucasian and Crimean Turks, Chechen Turks, the Northern migration wave has influenced our days, traditional food flatbread butter buttermilk pastries are high, so people with navel usually see vascular congestion. It comes from there and enters the wheel plateau from there. There are camellar on the Muğla side. There are also camellar on the upper side of Ahmetli, while talking about health, the lady Aidin Salih changed my life after a heart attack. After a heart attack, she graduated from the medical faculty in Ukraine Born in 1943, graduated from the Department of Biology in Tashkent University He was a medical graduate, Islamic medicine, graduated from the Prophetic science, he headed the Istanbul Natural Health Institute, He met Hakkı Rahman in Istanbul on November 9, 2014 God did not cure any disease he did not know who did not know who did not know who did not know who was black in Osmaniye did not know Yigitler Ata Bindiler did not know r riddles mixed story did not come again today chronic diseases high blood pressure diabetes coronary heart disease thyroid lipoidosis anemia pandemic and real diseases as seen in corona pandemic started after the immune system collapsed the path to reality is clear do not play with the genetic structure is a martyr dying from the pandemic do not fight the laws of creation healthy right breathe give thanks in every breath give faith in every breath, here too swallow the rule of 21 with 21 people eat less than the one who chews the food well, the less chewing is not fat is not the main cause of every illness is community is a punishment is a trap grandfather what is arrogant and over-eaters hard expenses Fish and eggs are not eaten together Meat and dairy products are inedible, animal meat is not mixed with other animal meat and cannot be drunk with inedible milk dairy milk is never mixed genetics Structure Vakıa 20-21 the fruits they like and the bird meats they desire Baccarat 57 we have sent manna and Selva to you Araf 31 What does it mean for eating first eat then drink but while eating, is it okay, eat vegetables, eat cooked fruit, eat a little Maide 6 It is not a microbe that pollutes the environment What is negative energy, including washing hands, soap is not needed The only factor that turns negative energy into positive energy is soil. I think you should not play with the ecological system. The predator never cries The main problem is to change the genetic structure of the cell, the unbalanced diet is to disable the protection of the immune system, the carrion food from the wound strictly banned the pork dangerous element blood transfusion life and goods Antichrist burying 4 things in the ground blood nail hair umbilical cord if you take a bath while tired and excessively sweaty And if you eat afterwards, you can probably have a heart attack most of the people who have followed this rule do not eat dried fruit, tzatziki will reduce the fever, skimmed yogurt will stop diarrhea, onion niece Corona will not be oily yogurt sun oil It is good for sunburn If you wash the hair with yogurt water, the hair will be active and shiny Drinking yoghurt water on an empty stomach is good for bowel cancer canoe clean it dissolves kidney stones 0 group people should not consume too much cheese Eating meat less than butter is equivalent to heart attack olive oil strengthens the stomach lowers blood sugar lowers blood sugar It makes sense to pour olive oil on cooking food without oil. the soul of the one is sick Eat little sleep comfortably</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>
<p>Kanı temizleyen damarı açan crossroad işten 40 yaşındakiler ve üstündekiler ballı ballı Sarımsaklı karışım yapın biberiye sirkesi önemli beyin temizleme işlemi her sabah ev sirkesi çörek otu karışımı bal karışımı esek çukuruna kantaron yağı sür 0 ve A grubu acı badem yağı eklesin muhatap Sarımsaklı Ballı karışım yapın b ve A grubu muhakkak lavanta yağı varsa hacamatın faydaları kılcal damarları temizleyen toksinleri atar gaz sertliğini ödemi bağışıklık sistemi ne iyi gelir iç kanamaları durdurur kireçlenmeyi çözer dalak ve karaciğer yağlanmasını önler dudakta ve dilde şişme genelde Aspirin kullanımı tatlandırıcı ketçap sos gazoz çikolata Şekerleme kullanıldığında ortaya çıkar geldik yine ölüme nefes sayısı belli nefes bitti tebdil-i mekan başladı ücretsiz Ölüm yok asla değişmesine izin vermedi 4 şey kader rızık Ecel ve yaratılış sendromu ölümün aç ve susuzluk esnasında olması en rahatı olanıdır toklukta geçen 1 gün ile açlıkta geçen bir gün eğrisinde zamanın vazgeçilmez hafifliğinde aynı değerde değildir Yani bizim katımızda bir gün sizin 100 yılınız gibidir Efendim Corona olmasa ölmeyecekti diyenlerden olmayın dirilten öldüren odur kötü Şifa değildir kötülükten hayır gelmez ölüm fitneden kurtarır Biz insanı Anne babasına iyi bakmasını hemen ettik annesi zahmet çekti hurma ağacını silkeledi her şeyi yapabilirsiniz kesinlikle aktif inanç geni ne veya inaktif inanç geni ne veya yaratıcı genine sahip olamazsınız insan yeryüzüne sağlıklı inmiştir kendi sağlığını dengesini kendi bozmuş Bütün ömrünü sermayesini kediye yüklenmiş zavallı yaratılmış vardır doğumu ve nesli yok etmeye genetik sistemi değiştirme ya ses ve yoldan çıkartmaya şeytandan başka kim görevlidir tercih sizin rahmani şeytanı kendi sorununuzu kendiniz hazırlayın isteyen rahmani isteyen şeytani 50 yaşından sonra ne yapacaksın hayır işler yap sağlıklı beslen Sigarada alkolden uzak dur Engin Ol dingin ol anı yaşa Dün geçti Yarın Bilmem gelecek miyim kafana takma anı yaşa anda o Az ye az konuş az uyu şemsiye unutma halidi Bağdadi unutma Daha hala Toprak kokan Yunus’a unutma Sordum Sarı Çiçeğe senin annen baban var mıdır Çilek dedi Yunus Baba ben benim annem babam topraktır gökyüzünden ne kadar yağmur yağsa Taş vermez niye Çiçek toprak ol ki toprakta nice günler bitecek dün gece Kadir gecesiydi Siz niye ağladınız Ben bilmem sizin adınıza dua eden kardeşlerime mi Ağladım sizce adaletsiz diyemiyorum şeytan ile şeytani Ruhlar ama hiç birisine rabbinize ağladınız ona gücüm yetmedi niye ağladın biliyorsunuz mu Türkiye’min ülkemin çukur Ovası’nda mel un güzel kedinin gözlerini Oyan şeytani ruh hangi ru ne Vicdan ne Merhamet Aman yarabbi o kediciğin canı yandı final sorusu şu canı yanan Şems mi halidi Bağdadi Beyazıt Bestami Abdulkadir Geylani �mam Rabbani İmam Gazali imamı Buhari imam-ı Muhammed imam-ı Muhammed Nurani beyazıd-ı Bestami Behlül dana zamanın üstadı Saidi Nursi gümüşhanevi Gönenli Mehmet Efendi Mehmet Said Efendi Esad Efendi Sami efendim tüm Erenler Dervişler Taptuk Emre der Pir Sultanlar şah-ı Nakşibend ile Zekeriya Yahya İsa nasraniler efendiler Erenler Hacı Bektaşi Veli efendiler O kedinin canı yandı ya merak ettim Erenler ölen beden imiş aşıklar ölmez Sizce Acıyı Çeken ceset miydi ruh muydu ya da ikisi miydi Ben bilmem Rabbim bilir inşallah Erenler güzel bayramlar geçirirsiniz Ramazan Bayramı namazı sağlıklı güzel pandemi siz günlere vahşi ruhların yaratıcıya havalesine Yaz kızım adaletsiz adaletli geçinenlerin infazına El Fatiha 3 İhlas 1 Fatiha Erkam dan Erkam’ın evine Mekke’ye Kabe’ye Hz Adem’e Siz anladınız topraktan geldik toprağa gideceğiz Aşık Veysel’i de unutmayın Benim Sadık Yarim Kara Topraktır</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>
<p>40-year-olds and above from crossroad work that opens the blood-cleansing vein Make honey and honey Garlic mixture rosemary vinegar important brain cleansing process house vinegar black seed mixture honey mixture apply centaury oil to donkey pit 0 and add group A bitter almond oil to the addressee Make a mixture with Garlic Honey b and If there is a group of A group of essentially lavender oil, the benefits of cupping removes toxins that cleanse the capillaries, gas hardness, edema, the immune system is good, stops internal bleeding, dissolves calcification, prevents spleen and liver greasiness, swelling in the lips and tongue in general Aspirin use sweetener ketchup sauce soda chocolate We come to death again number of breaths certain breaths ended change place free death no sustenance never allowed it to change 4 things fate sustenance Ecel and creation syndrome death is the easiest to be during hunger and thirst 1 day in satiety and a day in hunger in the curve of the indispensable lightness of time month I mean, one day is like your 100 years in our presence. Do not be one of those who say that he would not have died if he did not have Sir Corona. It is the one who killed the resurrection. It is not bad healing, it is not good for evil, death saves from strife. neither gene nor inactive belief gene or creative gene human has descended to the earth in a healthy way, its own health has disturbed itself, there is a poor creature who has loaded all its life and its capital on the cat, to change the genetic system to destroy birth and extinction, or who is responsible for the voice and corruption who other than the devil prefer your womb devil Prepare your own problem by yourself, who wants your womb, what will you do after the age of 50, do good deeds, do good deeds, stay away from alcohol, be immense, be calm, live the moment Yesterday is gone Tomorrow I don’t know if I will come to mind. Don’t forget, don’t forget Baghdadi Don’t forget Yunus, who still smells of soil, I asked Yellow Flower, do you have your mother and father Strawberry? Yunus Father, my mother is the earth, no matter how much it rains from the sky, it does not give stones Why be the flower soil, so many days will end in the soil last night was the night of fate. Why did you cry? What Mercy Oh my God, that kitty was hurt, the final question is that the hurt Shams halidi Bagdadi Beyazıt Bestami Abdulkadir Geylani Imam Rabbani Imam Ghazali imam Buhari imam-i Muhammad imam-i Muhammad Nurani Beyazid-i Bestami Behlul Gönen is the master of the time Saidi Nursi Mehmet Behlul Gönen Efendi Mehmet Said Efendi Esad Efendi Sami sir all Erenler Dervishes Taptuk Emre der Pir Sult moments Shah-ı Nakşibend and Zekeriya Yahya Isa nasraniler masters Erenler Haci Bektashi Veli masters That cat was hurt or I wondered Erenler was the dead body, lovers do not die Do you think it was the body that suffered, was it the soul or both I do not know, my Lord knows, I hope the Erenler have beautiful holidays Eid al-Fatiha 3 Ihlas 1 Fatiha Arqam to Arqam’s house To Mecca To Kaaba To Hz Adam You understand, we came from the soil, we will go to the soil, Aşık Veysel, too Remember, My Faithful Half Is Black Earth</p>
<!– /wp:paragraph –>

Karabasan

Reklamlar
<img class=”size-medium wp-image-1924″ src=”https://arizaozcanyasamkocu.com/wp-content/uploads/2021/05/pexels-photo-417074-300×202.jpeg&#8221; alt=”lake and mountain” width=”300″ height=”202″ /> Photo by James Wheeler on <a href=”https://www.pexels.com/photo/lake-and-mountain-417074/&#8221; rel=”nofollow”>Pexels.com</a>

Psikolojik travmaları ma çocukluğumdan beri devam ediyorum güzellerin içinde yaşam sevinci ile karabasanlar içerisinde bir kuyunun içersinde ortasında kalmışım Çile Bülbülüm Çile bu travmatik hikaye yaş 18 ve üstünde devam edelim şimdi Bir ben var ben de o ben ben değilim

Bir ben kendimi çocukluğumdan beri şöyle tanımlıyordu ben Allah inancı gayet iyi peygamberlere ve Peygamberimize inanan her şeyin Allah’tan geldiğine ve hayırlısı diyen �stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesini kazandığımda Ya Rabbi sana yakışır bir kul olayım diyen üniversitenin alt kısmında Süleymaniye külliyesinde mübarek mübarek zatlardan zatlardan dua isteyen üç aylardan hep çoğunluk oruçlu olan ben doğru dürüst hak yemeyen ve tüm yaratılan her şeye merhametli davranan vefat eden tüm Allah dostlarına sevgi besleyen ben doğru dürüst ahlaklı bazen de Absürt düşünen yoldan çıkan ama pozitif düşünen herkesle iyi geçinen madde mana anlamında manaya önem veren ben bu olumlama yönüm çocukluktan geliyor şimdi üniversiteyi bitirdiğim ve tüm yazılı ve mülakatları kaybettiğim hani benim evladım Kaymakam olacaktı ya sizce ne oldu dedim ya annem mi haklı ben de haklıyım annemin Gözyaşları ilk memuriyet Yıllarım asgari ücret düzeyinde tek maaşlı Antakya’nın Cebrail tepesinde Habibi Neccar diyarından Bekarlığın son 2 ayından fakir masum güzel hayatta güzel anılar vardı arkadaşlarım Kaymakam oldu Vali oldu üst düzey yönetici olduğu Ben ise hiçbir şey hiçlik mertebesi sizce hangisi daha iyi yalnız Allah’a Güvenen ben hiçbir gruba ulaşmayan Yalnız Allah’a ulaşmak isteyenler Cahit Zarifoğlu Selam sana sizce iyi bir insan modeli değil mi

Şimdi Sendeki ben senin gözünde ben yalancılık Fakültesinden mezun Hırsız rüşvetçi çıkar sağlayan adam satan Muhbir düzenbaz müsrif parayı kullanamayan Sendeki ben efendim bir örnekleme yapalım Adamın birisi 30 yıl sonra bir yerde sizin ile karşılaşıyor diyor ki sen adam olamamışsın ben sana hakkımı helal etmiyorum Sen benden Ben senden şikayetçi ve işimi yapmadın şimdi örnek ya helalleşelim Adam diyor ki şu kadar para verirsen Hakkımı helal ederim Ben de diyorum ki bende para yok zaten dolandırılmış ya sermayeyi bizim Tekir kediye yüklemişim o zaman Adam dedi ki öbür dünyada buluşuruz nasıl helalleşiriz sizce bende yok sende yok aklıma ne geldi biliyorsunuz mu ikna etme kabiliyeti ne yaparsan yap o adamı ikna et Bu da bir sanat şimdi hayat hikayemi küçük rüyalar alemine dalmak istiyorum.

<img class=”size-medium wp-image-2086″ src=”https://arizaozcanyasamkocu.com/wp-content/uploads/2021/05/pexels-photo-748626-300×169.jpeg&#8221; alt=”white and black moon with black skies and body of water photography during night time” width=”300″ height=”169″ /> Photo by GEORGE DESIPRIS on <a href=”https://www.pexels.com/photo/white-and-black-moon-with-black-skies-and-body-of-water-photography-during-night-time-748626/&#8221; rel=”nofollow”>Pexels.com</a>

Dinle beni ey oğul yok mu artık Bitcoin nereden akıllardan takımlardan her şeyden Kurtuluş Sendeki ben bendeki ben ben kimim Bu yaştan sonra dedim ki bir ben varım biri sen Birsen Kim bilir misin O sen her şeyi Yaradan sen mantık dedi ki iyi ol senin giydiğin sen değilsin onun bildiği Sen de sen değilsin Peki ben kimim dedim ya hiçsin Ben Seni Yaratanın Sen de gitsin fakirsin giden sen gelen sen ben gitmem de gelmem de yahu Hz Ali efendimiz Kırklar meclisinde sana dua ediyorum Eyvallah dostum diyen desin Taşıyan taşırsan aklıma efendimizin sözü Hz Ayşe validemiz dediler ki Efendimizden duydum takvalı bir adam hanımı ona senden bir hayır görmedim derse o hanım da anlasın ki tüm yaptığı pozitif unsurlar tamamıyla negatif unsurları dahil edilmiştir yazıklar olsun her şeyi kaybetti hanımefendiden hanımefendileri Kutlu mesaj anlayan anladı her şey Bitcoin burnu sürünsün günlük ihtiyacı dışında biriktirenlere stok yapanlara anladınız Deccal kim Mehdi kim Hasan Mezarcı kim Mevdudi kim Ali Şeriati kim Seyyid Kutup kim Hasan el-benna demiş ki ömrümün son deminde tek pişman olduğum dostlarıma yasal İslam’a kaptırmam demiş demiş dememiş Bağdat’ta bir adam Sen bunu dediğin şunu dedin demiş beh hude Ben demedim Deliha de dediği halde demedim diyen Kendisi de inanan ahmak densiz Ben de iyiyim sen misin Ben miyim sen misin Deli Oğlan el emeği göz nuru inancını kaybetmez inşallah tüm hayrı isteyen mübarek Ruhlar hürmetine bugün Dedim ya travmatik anlattık Bilmiyorum içimden geleni anlattım Yarın inşallah daha somut Hayat hikayelerini Dedem Korkut ve Sezai Karakoç üstadım dileğiyle herkese hayırlı Ramazanlar hayırlı Çarşamba var Kalın sağlıcakla benim güzel Ashabı Kehf in dostları ithaf olunur vesselam şimdi Uyuma zamanı yanlış söyledim Uyanma zamanı efendimi ve Hz İsa uyandı Kısacası Büyükbabam Abum rabum uyandı Nemrut Dağından Selam Var yakında Deccal gelecek Mehdi gelecek Bitcoin bitecek Sizce Bitcoin deccal mi Mehdi mi Habil ve Kabil anlayana…..

<img class=”alignnone size-full wp-image-1390″ src=”https://arizaozcanyasamkocu.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-damar-karagu00f6l-1.jpg&#8221; alt=”” width=”512″ height=”512″ />

I have been continuing my psychological traumas since my childhood I was in the middle of a well in the joy of life and nightmares in beautiful people Çile Nightingale Çile Let’s continue this traumatic story at age 18 and over now I have one and I am not me.

Since I was a child, I have described myself as follows: I believe that belief in Allah comes from Allah and that everything who believes in our Prophet comes from Allah and when I got into the Faculty of Political Sciences of Istanbul University, Ya Rabbi, I would be a worthy servant to you. I, who always fasted for three months, who do not eat right, do not eat the truth and have compassion for all created things and love all those who have passed away, I am a decent moral, sometimes an absurdist who goes astray but gets along with everyone who thinks positively. This is me who gives importance to meaning in terms of meaning. My side of affirmation comes from childhood. from the land of car, poor innocent from the last 2 months of bachelorhood, good memories in life, my friends became the governor became the governor, the governor was senior manager, I was nothing, which one do you think is better, only Trust in Allah I do not reach any group Only those who want to reach Allah Cahit Zarifoğlu Selam Do you think you are a good human model?

<img class=”size-medium wp-image-1490″ src=”https://arizaozcanyasamkocu.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-img_20210419_120112-2-300×300.jpg&#8221; alt=”” width=”300″ height=”300″ /> 2021 Valiler Kararnamesi,365 gün,Abdullah SERT,abum rabum,Abdurrahman DİLİPAK,Alfa kuşağı,Aidin Salih Hanım efendimiz,Artvin,Azez,Azrail,biden,bitcoin,Cübbeli,Cebrail,Cobanbey,Cobanbey,depresyon,dolandırıcılık,Dolandırıcılık Trading.trmarkets724.com,Elif ŞAFAK,Empati,endişe,finans okuryazarlığı,eğitim,foreks,Hachikō,Hâjikn,https://arizaozcanyasamkocu.com/,https://arizaozcanyasamkocu.com/2021/05/01/semsi-riza-islak-mendil-cennet-cehennem/,Hz Ali.,Hz Havva,Hz İshak,Hz İsmail,ibni arabi,Koçluk,Mare,korku,Me’cüc,Me’cüc,mendilik,mehdilik,nefes1,Serotononin,pandemi Ermenek.Ergenekon,sağlık,sessiz,Vagan nine,trading.trmarkets724.com,tükenmişlik sendromu,Ye’cüc,Zerotohero,

Now, in your eyes, I am graduated from the faculty of liar, thief who sells bribery beneficiaries, informant, who can not use the wasteful money, I am you, sir. Let’s make an example. Complainant and you did not do my job now, for example, let’s be halal.If you give me that much money, I will be halal.I say I have no money already, or I have loaded the capital on our Tekir cat, then Adam said, we meet in the other world, how do we get halal? came, you know, the ability to convince whatever you do, convince that man. This is an art. Now I want to dive into my life story, the realm of small dreams.

Listen to me, oh son, isn’t there anymore Bitcoin from the mind from the teams from everything. You are not you either. I heard from our master that if a man with taqwa told him that I did not see any good from you, that lady should understand that all the positive elements he did are included in the negative elements, shame he lost everything lady from lady, happy message, you understand everything bitcoin nose is worn for those who accumulate other than daily needs, you understand Dajjal who is Mehdi who is Hasan Mezarcı who is Mawdudi who is Ali Şer Iati who Sayyid Kutup who is Hasan al-Banna said that in the last half of my life, he said that I would not let my friends lose to legal Islam, a man in Baghdad said that you said this, but he said that, but I did not say Deliha, but I did not say. I am good too, are you? Are you? Crazy Boy will not lose his belief in the handicraft of the blessed Spirits who want all good, I said today or we told traumatic I do not know I have told my heart I do not know I have told more concrete life stories Tomorrow I hope my grandfather Korkut and Sezai Karakoç my master wish Ramadan has auspicious Wednesday. With bold health, the friends of my beautiful Companions of Kehf are dedicated, and I say wrong now is the time to sleep. Time to wake up my lord and the Prophet Jesus woke up In short, my grandfather woke up from Mount Nemrut. Salute from Mount Nemrut. and Cain who understands …..

ما زلت أواصل صدماتي النفسية منذ طفولتي ، كنت في وسط بئر في بهجة الحياة وكوابيس في الناس الجميلين شيل نايتنجيل جيل ، دعنا نواصل هذه القصة المؤلمة في سن 18 وما فوق الآن لدي واحدة وأنا لست أنا .

منذ أن كنت طفلاً وصفت نفسي على النحو التالي: أؤمن أن الإيمان بالله يأتي من الله وأن كل من يؤمن بنبينا يأتي من الله وعندما التحقت بكلية العلوم السياسية بجامعة اسطنبول يا ربي ، سأكون خادمًا جديرًا لك. أنا ، الذي صام دائمًا لمدة ثلاثة أشهر ، ولا يأكل بشكل صحيح ، ولا يأكل الحق ، وأتعاطف مع كل المخلوقات وأحب كل من مات ، فأنا أخلاقي لائق ، أحيانًا يكون سخيفًا يضل ولكنه يتماشى مع كل من يفكر بإيجابية. هذا أنا الذي يعطي أهمية للمعنى من حيث المعنى. يأتي جانب التأكيد الخاص بي من الطفولة ، والآن بعد أن تخرجت من الجامعة وفقدت كل ما هو مكتوب ومقابلات ، ابني كان سيصبح حاكم المقاطعة ، أو ما تعتقد أن والدتي على حق وأنا على حق والدتي دموع أول موظف مدني سنوات في رأس سيبرايل في أنطاكيا ، براتب واحد بالحد الأدنى للأجور حبيبي نيك من أرض السيارة ، مسكين بريء من الشهرين الأخيرين من العزوبية ، كانت هناك ذكريات طيبة في الحياة ، أصبح أصدقائي حاكماً وكنت مديرًا كبيرًا. هل تعتقد أنك نموذج بشري جيد؟

الآن ، في عينيك ، أنا متخرج من كلية الكاذب ، لص يبيع المستفيدين من الرشوة ، مخبر لا يستطيع استخدام الأموال المهدرة ، أنا أنت ، يا سيدي ، لنجعل مثالاً شخصًا ما يلتقي بك الرجل في مكان ما بعد 30 عامًا تقول إنك لم تصبح رجلاً ، فأنا لا أعطي حقي لك أنا منك المتظلم وأنت لم تقم بعملي الآن ، على سبيل المثال ، لنكن حلال ، إذا أعطيتني هذا القدر من المال ، فسأكون حلالاً. .أقول ليس لدي مال بالفعل ، أو قمت بتحميل رأس المال على قطتنا ، ثم قال آدم ، نلتقي في العالم الآخر ، كيف نحصل على حلال ، ليس لدي ، لا تمانع في ما جاء. ، كما تعلم ، القدرة على إقناع كل ما تفعله ، وإقناع هذا الرجل ، هذا فن.

استمع لي يا بني ، ألم يعد هناك بيتكوين من ذهن الفريق ، من كل شيء خلاص منك ، أنا ، من أنا؟ بعد هذا العمر ، قلت إنني واحد وأنت من تعرف the هو خالق كل شئ أنت المنطق قال كوني طيبه أنت مش أنت أيضا سمعت من سيدنا لو قال له رجل تقوى إنني لم أر منك خير فينبغي لتلك السيدة أن تفهم ذلك كل العناصر الإيجابية التي قام بها متضمنة في جميع العناصر السلبية ، عار فقد خسر كل شيء سيدة من سيدة ، التي تفهم الرسالة السعيدة ، أنت تفهم كل شيء يستخدم أنف البيتكوين لمن يدخرون لمن يتراكمون باستثناء حاجتهم اليومية ، يا المسيح الدجال من هو مهدي وهو حسن مزارجي وهو المودودي وهو علي صير اياتي وهو سيد كتوب وهو حسن البنا قال انه في النصف الاخير من عمري قال انني لن اترك اصدقائي يخسرون الاسلام الشرعي قال رجل في بغداد انك قلت هذا انت قلت هذا لكنني لم اقل ديليها ولكني لم اقل هو ايضا يؤمن انا جيد ايضا هل انت؟ هل انت؟ الولد المجنون لن يفقد ايمانه بصناعة الارواح المباركة الذين يريدون كل خير قلت اليوم أو قلنا صادمًا لا أعلم أنني أخبرت قلبي أنني لا أعرف ، أتمنى المزيد من قصص الحياة الملموسة ، جدي كوركوت وسيزاي كاراكوتش ، سيدي رمضان سعيد الأربعاء. بصحة جريئة ، أصدقاء رفاقي الجميلين الكهف مكرس وقلت الخطأ الآن هو وقت النوم .. حان وقت الاستيقاظ استيقظ سيدي والنبي عيسى وباختصار استيقظ جدي من جبل نمروت .. تحية من جبل نمرود .. وقايين يفهم .. …

ما زلت أواصل صدماتي النفسية منذ طفولتي كنت في وسط بئر في بهجة الحياة وكوابيس في الناس الجميلين شيل نايتنجيل شيل دعونا نواصل هذه القصة المؤلمة في سن 18 وما فوق الآن لدي واحدة وأنا لست أنا .

منذ أن كنت طفلاً وصفت نفسي على النحو التالي: أؤمن أن الإيمان بالله يأتي من الله وأن كل من يؤمن بنبينا يأتي من الله وعندما التحقت بكلية العلوم السياسية بجامعة اسطنبول يا ربي ، سأكون خادمًا جديرًا لك. أنا ، الذي صام دائمًا لمدة ثلاثة أشهر ، لا يأكل بشكل صحيح ، لا آكل الحق وأرحم بكل المخلوقات وأحب كل من مات ، أنا أخلاقي لائق ، وأحيانًا عبثي يضل ولكنه يضل. جنبا إلى جنب مع كل من يفكر بشكل إيجابي. هذا أنا الذي يعطي أهمية للمعنى من حيث المعنى. يأتي جانبي التأكيد من الطفولة. من أرض السيارة ، مسكين بريء من الشهرين الأخيرين من العزوبية ، ذكريات طيبة في الحياة ، أصبح أصدقائي الحاكم هو الحاكم ، كان الحاكم مديرًا كبيرًا ، لم أكن شيئًا ، أيهما أفضل ، فقط ثق إنني بالله لا أصل إلى أي مجموعة فقط أولئك الذين يريدون الوصول إلى الله جاهد ظريف أوغلو سلام هل تعتقد أنك نموذج بشري جيد؟

الآن في عينيك أنا متخرج من كلية الكاذب ، لص يبيع مستحقي الرشوة ، مخبر ، لا يستطيع إهدار المال ، أنا أنت يا سيدي. لنجعل مثالا. المشتكي وأنت لم تقوم بعملي الآن ، على سبيل المثال ، لنكن حلال ، إذا أعطيتني هذا القدر من المال ، فسأكون حلالًا ، أقول ليس لدي مال بالفعل ، أو قمت بتحميل رأس المال على قطنا تابير ، إذن قال آدم ، نلتقي في العالم الآخر ، كيف نحصل على حلال؟ أتت ، كما تعلم ، القدرة على إقناع كل ما تفعله ، وإقناع ذلك الرجل. هذا فن. الآن أريد الغوص في قصة حياتي ، عالم الأحلام الصغيرة.

استمع إلي ، يا بني ، لم يعد هناك Bitcoin من ذهن الفرق من كل شيء. أنت لست كذلك. سمعت من سيدنا أنه إذا أخبره رجل لديه تقوى أنني لم أر أي خير منك ، يجب أن تفهم تلك السيدة أن جميع العناصر الإيجابية التي قام بها متضمنة في العناصر السلبية ، والعار فقد فقد كل شيء سيدة من سيدة ، سعيدة رسالة ، أنت تفهم كل شيء يرتديه أنف البيتكوين لأولئك الذين يتراكمون بخلاف الاحتياجات اليومية ، فأنت تفهم الدجال من هو مهدي وهو حسن مزارسي وهو المودودي وهو علي إيير عياتي الذي قال سيد كتوب وهو حسن البنا ذلك في الأخير………………………………………………………………………. نصف عمري ، قال إنني لن أترك أصدقائي يخسرون الإسلام الشرعي ، قال رجل في بغداد إنك قلت هذا ، لكنه قال ذلك ، لكنني لم أقل دليها ، لكنني لم أقل. انا جيد ايضا انت هل أنت؟ لن يفقد Crazy Boy إيمانه بصناعة الأرواح المباركة التي تريد كل الخير ، قلت اليوم أو قلنا الصدمة لا أعلم أنني أخبرت قلبي أنني لا أعلم أنني قد رويت المزيد من قصص الحياة الملموسة غدًا أتمنى جدي كوركوت وسيزاي كاراكوتش سيدي أتمنى أن يكون شهر رمضان المبارك الأربعاء الميمون. بصحة جريئة ، فإن أصدقاء رفاقي الجميلين في كهف مخلصون ، وأقول خطأ الآن هو وقت النوم. حان الوقت لإيقاظ سيدي والنبي يسوع استيقظ باختصار ، استيقظ جدي من جبل نمرود. تحية من جبل نمرود. وقايين الذي يفهم …..

&nbsp;